نوسازی فرایند نوسازی شهری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری معماری، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور شاران

چکیده

جریان حیات شهری نه در گذشته سیر می‌کند و نه در اکنون راکد می‌ماند. شهر معاصر با کوله‌باری از گذشته به پیشواز آینده‌ای می‌رود که دنیای امروز نشانه رفته است؛ دنیایی که با دشواری‌های مشترک دست به گریبان بوده و اهل جهان را دل‌نگران کرده و به تکاپو انداخته است.
هشدارهای مکرر جهانی در خصوص نابودی و تخریب محیط زیست، شدت گرفتن تغییرات اقلیمی و اثرات مخرب گرمایش زمین، کاهش منابع آب، آلودگی هوا ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی (فارغ از پایان‌پذیر بودن ذخایر آن) که در نتیجه مصرف بی‌رویه، بقای انسان را به مخاطره انداخته است، گویی هیچ بازتابی ندارد. گفتنی است برخلاف نظر بعضی، طرح این مباحث در کشورهای در حال توسعه از مقولات لوکس محسوب نمی‌شود. حال آنکه متأسفانه کشورهای در حال توسعه که تاکنون به تقلید از کشورهای توسعه‌یافته به تکرار اشتباهات آنها دست زده و بدون توجه به بازنگری کشورهای توسعه یافته در تصمیمات قبلی خود که برای دست‌یابی به پایداری هر چه بیشتر شهرها، حفاظت از محیط و منابع طبیعی، بهره‌گیری تمام عیار از ارزش‌های ماهوی و بالاخره ارتقاء کیفیت زندگی و رعایت حق به شهر و حقوق شهروندی به جبران خطاهای گذشته خود پرداخته‌اند، پند نگرفته و همچنان درگیر کمیت‌ها بوده و با ایجاد شهرهای لجام‌گسیخته و به ویژه با معابر فراخ و پرهزینه، منابعی را که می‌توانست به غایت مفید باشد به باطل هدر داده‌اند. از این رو این کشورها بیش از کشورهای توسعه‌ یافته و بیش از هر زمان به دشواری افتاده و ناگزیر با شتابی دو چندان ‌باید خود‌ساخته و خودکردة خویش را جبران کنند. بازتعریف مفهوم بهسازی و نوسازی با در نظر داشتن ملاحظات فوق‌الذکر، می‌تواند دریچه نوینی به توسعه شهری بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renovation of Urban Renovation Process

نویسنده [English]

  • Sepideh Shafaei
Ph.D in Architecture, CEO of Sharan Consultant Architects.
چکیده [English]

Urban life does not stay in the past, nor does it remain stagnant at present. The contemporary city accelerates toward the future aimed by today’s world; a world involved in common problems that have concerned its people.
Repeated warnings about the destruction and degradation of the global environment, intensified damaging effects of climate change and global warming, reduction of water sources and pollution from fossil fuel use (regardless of exhaustible its resources) which have ultimately jeopardized human survival as a result of excessive consumption seems to have no serious reflection. Remarkably, unlike some opinions, these issues are not considered luxury categories in developing countries. Unfortunately, developing countries keep repeating the mistakes made in developed countries and have not learned a lesson from their wasting of resources for achieving more sustainable cities, protecting the environment and natural resources, measured full-scale substantive values ​​and ultimately qualitative improvement of life and compliance with civil rights. They are still concerned with quantities and have wasted beneficial resources to build big cities with wide expensive streets. Hence, these countries face more difficulties than developed ones and have to double their speeds to compensate their actions inevitably. Redefinition of rehabilitation and renovation concept with regard to the above considerations can result in new ideas in urban development.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban rehabilitation and renovation
  • new approaches
  • sustainable city plan
  • resilient city