فریدون‌ آورزمانی : رمز و راز معماری معبد اناهیتا

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

کارگاه نظریه‌های نو گزارش مجله منظر از کارگاه‌های تخصصی مرکز پژوهشی نظر است که در آن صاحبنظران برای نخستین‌بار یافته‌های نوین خود را که در اثر تأمل در موضوع قدیم به دست آورده‌اند به بحث می‌گذارند. این نظریه‌ها به تدریج در قالب مقاله‌های مستقل به طور مشروح عرضه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Architectural Mysteries of Anahita Temple

نویسنده [English]

  • Leila Jahedi
چکیده [English]

New Theories is a section of MANZAR academic journal which is dedicated to the specialized workshops of NAZAR Research Center that has started since 2009. It provides an opportunity for academics to share and discuss their findings as the result of delving into ancient themes. These theories are presented to readers as comprehensive reports.