دوره و شماره: دوره 6، شماره 29، دی 1393، صفحه 3-74 

ترجمه

GIS برای معماران منظر

صفحه 26-27

انجمن علمی - دانشجویی معماری منظر دانشگاه تهران


مقالۀ ترویجی

گردشگری به مثابه نظام معرفت

صفحه 28-33

سید امیر منصوری