بن‌مایه های محیطی و منظرین : انگیزه توسعۀ گردشگری روستایی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دکتری معماری، عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه بی نالمللی اما مخمینی )ره( قزوین

2 پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

مقاله حاضر با طرح چگونگی تحقّق امر گردشگری در روستاها به دنبال انگیزشی است که در خور موضوع و متناسب با مسایل واقعی جاری در یک محیط روستایی باشد. در این راستا ابتدا به معرفی ابعاد و ظرفیتهای محیطی یک روستا پرداخته شده است تا از این منظر امکان فراخوانده شدن روستا به عنوان یک زمینه مناسب جهت بازدید و گردش به نحوی توجیه شود. در ادامه موضوع گردشگری به مثابه یک تجربه خودآ گاه در محیط ناخودآ گاه روستا با ماهیت ویژه ای معرفی می شود که حاکی از شیوه ای تازه در مواجهه با یک محیط روستایی است؛ در این خصوص تلاش میشود تجربه ای شکل گیرد تا اثرات این تضاد دوسویه را به نحوی شایسته با فراهم کردن امکان تحقّق هر دو واقعیت به سازگاری مطلوب سوق دهد. در این رویکرد آنچه مورد تأ کید و اهمیت بوده طرح پرسشی خودآ گاه از آموزه های محیطی ناخودآ گاه است که می تواند پاسخی مناسب در تناظر با مسایل امروز قلمداد شود. در نتیجه تجربه مذکور تا حدود زیادی به درک شایسته از جوهره هر آنچه در روستا رخ می دهد و فهم بن مایه های تشکیل دهنده آن وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental and Landscape Origins:Stimulus of Rural Tourism Development

نویسندگان [English]

  • reza sameh 1
  • asieh sameh 2
1 , Ph.D in Architecture, Faculty Member, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Ph.D Candidate in Architecture, Isfahan University of Art, Iran.
چکیده [English]

Iran has lots of valuable rural areas. Diversity of these villages and scattering of them based on biological variety, natural setting and cultural characteristics will cause in understanding their themes as potentials for tourism. This study plans how to achieve the appropriate incentive for tourism in rural areas which is in accordance with the real issues of the current thread in a rural environment. In this regard, we tried to primarily introduce the dimentions and capacity of a village in order to somehow justify whether it can be called as a background for visiting and jaunt. In the Following the issue of tourism as a conscious experience in an unconscious environment of village will be introduced with a special character that suggests a new way of dealing with a rural environment in this way, attention is paid to make an experience in order to lead The interactive effects of this conflict to the desired consistency in a worthy manner and by allowing the realization of both realities. This approach emphasizes the importance of the conscious question of the unconscious environmental learning that can be considered as an appropriate response in correspondence with the problems of today. As a result, it is noted that the experience to a largely decent depends on the understanding the essence of everything that happens in the rural component motifs and understanding the constitutive themes of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • Rural tourism
  • Environment
  • Unconscious Environment