طبیعت گزیده

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

در استخر عباس آباد بهشهر، دنبال چه باید بود؟ دریاچه ای در میانه جنگل و بر بالای کوه؛ با عمارتی در میان آب و باغی در کنار. چرا در میان جنگل درخت ها را بریده اند تا باغ بسازند! و این برکه، در آن ارتفاع بر بالای دره ای عمیق و مشرف به خزر برای چیست؟ امروز در باغ عباس آباد، درختان جنگلی روئیده و جز ته رنگی از محوطه سازی باغ و آب نماهای آن اثر دیگری از باغ نیست. در کناره دریاچه، دو برج آجری، که تأسیسات فشارشکن برای انتقال آب به آب نماها بوده اند، باقی است. بر بالای چشمه عمارت، که به جزیره می ماند، گیاهان هرز روئیده است. مهمترین جاذبه مدیری تشده برای مردمی که برای گردش به کناره دریاچه می آیند، تخت، منقل و قایق هایی است که آب بازی و تفرج طبیعت را اصل شناخته است و به تاریخی که بر این مجموعه گذشته توجهی ندارد. چرا باید در میان جنگل باغ ساخت؟ این بنا در میان آب چه می کند؟ چرا در اینجا سد ساخت هاند؟ تلاش سازندگان برای انتقال پرهزینه آب از بالادست به این نقطه برای چه بوده است؟ باغ دوم که در طرف دیگر دریاچه است چیست؟ این سؤالات در برنامه گردشگری مجموعه تاریخی عباس آباد جایی ندارد. حکایت منظر عباس آباد، ستایش طبیعت گزیده است. برخلاف طبیعت گرایی شرق دور، که طبیعت و هرچه در آن است به همان صورت تقدیس میشود، طبیعت گرایی ایرانیان به منظر گزیده تعلق خاطر دارد. عناصر گزیده از طبیعت، آب و گیاهان خاص، جوهر منظر را می سازند. معنای فضا، قدسیت و زیبایی آن با حضور این عناصر به دست می آید. از این روست که در میان جنگل، ساخت یک باغ توجیه میشود. آب، شرط زیبایی فضاست که با دشواری به اینجا آورده می شود. سد از موقعیت طبیعی زمین نتیجه می شود و چشم هعمارت با پلی برای دسترسی به آن، حضور در میانۀ فضای قدسی است و رو به منظر هم جنس خود دارد؛ رابطه این دو از طریق ارتباط بصری به دست می آید. کانسپت معماری منظر مجموعه عباس آباد این چنین شکل گرفته است. عبا سآباد بهشهر یک منظر است. یک زندگی است که بقایای آن برجاست. میان جسم و جان این زندگی پیوندی برقرار بوده که از آن یک حقیقت، یک ماهیت و یک منظر میساخته است. امروزه جان آن به دست فراموشی سپرده شده، اما از جسم آن آثاری باقی است که اگر به طور صحیح قرائت شود، جان آن قابل بازیافت است. یک هدف مهم گردشگری، درک تجربه های پیشینیان و فهم سرنوشت آنان است. برای این منظور برنامه ریزان و مدیران باید شناخت صحیحی از موضوع داشته باشند تا بتوانند عناصر معنادهنده به مکان را بازیابی و به گردشگران معرفی کنند. این خواسته زمانی محقق می شود که بدانیم هر «کلی » که روزگاری زندگی ویژه خود را داشته، یادگار انسانهایی است که در تعامل با محیط و تاریخ پدید آمده است. این یادگار، منظر خوانده میشود و عبرت از تاریخ و طبیعت میسر نم یشود، مگر آنکه آنها را منظر بشناسیم و درصدد خوانش آن برآییم. گردشگری امروز برای ارتقای کیفیت محتاج چنین رویکردی است. تصویر گسترده استخر عبا سآباد با چشمه عمارت و قایقها، انتخاب هوشمند «نورا وحیدیان » است از منظری که علیرغم حکایت های بسیار، ناخوانده مانده و مردمان به هدایت مدیران، بی خبر از گوهری که در برابرشان است، سرگرم پدالوهای رنگین شده اند. سر‌دبیر

عنوان مقاله [English]

selective nature

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

What to look for in Abbas Abad pool? A lake in middle of the forest on the mountain heights with an encircled building with waters and a garden ashore? Why are the trees cut and used to build a garden? And what is the purpose of placing a lake on a dominant and deep valley over the Khazar Sea. Today, green trees are grown in Abbas Abad Garden and no sign of Landscaping or water features can be found. There exist two pressure reducing facilities for transferring waters to fountains at both sides of the pool within two brick towers. The weeds are all over the Cheshme-Emarat which used to look like an island. The most enchanting attraction is the seats, fireplaces and boats which provide recreation and nature promenade regardless of its forgotten history. Why to build a garden within the forest? What does this building do among the waters? Why is there a built dam? Why and to what cost did the designers try to transfer water from upstream to this point? What is the second garden on the other side of the lake? These questions are not queried in tourism plans of Abbas Abad. Abbas Abad landscape tale praises the selective nature. Unlike naturalism of Far East, where nature and everything in it is blessed, Persian naturalism belongs to the selected landscape. Selected elements of nature, water and special herbs make the essence of landscape. Sense of space, sacredness and beauty is achieved with the presence of these elements. Therefore, building a garden is justified in a forest. The conditional beauty of this place owing to the waters is brought here with difficulties. As a result of the natural earth dam and Cheshme-Emarat with a bridge across it, presence in the sacred space and a view of landscape, the connection is achieved visually. The architectural concept of Abbas Abad landscape is thereby shaped. 74 3 شماره ۲۹ زمستان ۱۳۹۳ Selective Nature Behshahr’s Abbas Abad is a landscape, a life with its remnants. There existed a connection between the physics and spirits of this life which created identity and landscape. Today, the spirit of the place is forgotten despite the remnant body which may become ruins if it is not conserved and it can become alive in case the spirit is recovered. A significant aim of tourism is achievement of past experiences and perceiving their destiny. Therefore, managers and planners should have an integral recognition from the issue to provide and revive the identifying elements of place. This goal will be achieved through understanding of the fact that every general phenomenon had a specific time of its own which is the memory of people who used to be in complete interaction with history and environment. This memory is the landscape and experiencing from history and nature can be grasped and studied through landscape. Today’s tourism requires this approach to enhance its quality. The wide image of Abbas Abad pool and Cheshme- Emarat and the boats is a clever election of “Noura Vahidian” from an unread landscape where people are engaged in oaring unaware of the genuine landscape which has not been recognized or introduced by managers. Editor- in- chief