آمایش منظر و مدیریت گردشگری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ ایران.

چکیده

گردشگری، ابزار تعامل و تبادل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین جوامع گوناگون بوده و تعامل بین «انسان » ،«محیط » ،«تاریخ » و «فرهنگ » در آن به عینی‌ترین شکل ممکن تبلور یافته است. رویکرد همپیوند و یکپارچه مدیریتی به منظور بهره برداری از منابع و رفع نیازهای موجود با دیدگاه حفاظتی وآینده نگر و همچنین تنظیم فعالیت ها درجهت بهبود زندگی، حفظ یکپارچگی، تعادل اکولوژیکی و هویت فرهنگی گردشگری با عملکرد آمایش منظر میتواند به عنوان پارادیم جدیدی در حوزه گردشگری مطرح شود. منظرگردشگری ترکیبی از فضای جغرافیایی، معماری، تاریخی و فرهنگی جاذبه های گردشگری است که پیوند عمیقی با ادراک حسی و هویتی انسان دارد. در این نوشتار ضمن تبیین ضرورتهای آمایش منظر به عنوان رویکردی نوین در توسعه گردشگری پایدار، نقش مدیریت گردشگری کشور و روند این حوزه، طی پنج سال اخیر( 1393 - 1343 ) با تأ کید بر بایستگی آمایش منظر در مسیر دست یابی به هدف گردشگری پایدار مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Planning and Tourism Management

نویسنده [English]

  • Parvaneh Parchekani
Ph.D Candidate in Tourism Management, University of Science and Culture
چکیده [English]

Tourism has been the tolls of economic, cultural, social and political exchange and interaction among different societies, and interaction among “human”, “environment”, “history” and “culture” have been solidifies objectively as possible. Articulation approach and managerial integration can be introduced in order to utilize resources and satisfy current requirements with protective and prospective view and also activities adjustment toward life improvement, ecological balance and tourism cultural identity can be a new paradigm with landscape planning practice in tourism scope. Tourism landscape is combination of deep link to human sensory and identity perception. In this study explanation of landscape planning as a new approach in sustainable tourism development, tourism management role and this scope trend during recent 50 years (1976-2014) are investigated with emphasize on necessity of landscape planning in tracking to meet the sustainable tourism target.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • landscape
  • sustainable development
  • landscape tourism
  • Management
  • tourism