دوره و شماره: دوره 3، شماره 13، فروردین 1390 

مقالۀ ترویجی

سمبولیسم و طراحی منظر

صفحه 30-35

علی‌اکبر تقوایی؛ هدا کاملى