دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1388 
5. روایت امروز از شهر دیروز

صفحه 15-17

آرش اکبرپور؛ مریم مقدس برهان


7. سخن نهاد

صفحه 22-23

علیرضا عندلیب


18. نگاه شیشه‌ای به معماری

صفحه 58-61

علیرضا نظامی؛ مریم قربان‌زاده