دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1388 
1. معماری آب

صفحه 2-3

سید امیر منصوری


2. خبر

صفحه 4-5

مریم دبیری؛ محمدحسین عسکرزاده؛ سوده حکمت


6. سخن نهاد

صفحه 20-21

علیرضا عندلیب


16. معبد آب

صفحه 58-61

آیدا آل هاشمی