دوره و شماره: دوره 11، شماره 46، فروردین 1398 

ترجمه

موقتی بودن منظر

صفحه 62-73

10.22034/manzar.2019.84300

تیم اینگلد؛ ترجمه: مطهره فعالی؛ رسا مرادی