سایه‌اندازی در آپارتمان‌های نئومینیمال و کولونیال در مالزی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه ساینس، مالزی.

2 دانشگاه اتحاد،سوریه.

3 استادیار گروه معماری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

 هدف از این مطالعه سنجش سایه‌‌‌اندازی در نماهای جلویی ساختمان‌هایی با سبک‌های متفاوت معماری در مالزی است. دو نمونة موردی از میان آپارتمان‌های مرتفع در ایالت پنانگ (Penang) مالزی انتخاب شدند. اولین نمونه، آپارتمان هالامان کریستال (Halaman Kristal) است؛ ساختمان ۳۱ طبقه‌ای که به صورت تلفیقی از سبک‌های اروپایی و سنتی طراحی شده است .این سبک تلفیقی، با نام سبک کولونیال (Clonial Style) یا استعماری نیز شناخته می‌شود. این آپارتمان در منطقة جلوتانگ (Jelutong) در پنانگ واقع شده است. دومین نمونة مورد بررسی، ساختمان بایسواتر (Bayswater) است که 62 طبقه داشته و طراحی آن به سبک نئومینیمال اولیه  (Early Neo-Minimalist) است. این بنا در کرانة شرقی جزیرة پنانگ مالزی واقع شده است. پنانگ در عرض جغرافیایی 5 درجه و 52 دقیقه و صفر ثانیه شمالی و طول جغرافیایی 001 درجه و 91 دقیقه و صفر ثانیه شرقی با آب‌وهوای استوایی، دومین ایالت مهم در مالزی است و در دهۀ اخیر، شاهد پیشرفت‌‌های چشمگیری بوده است. برای بررسی و محاسبة مناطق سایه‌دار در نمای ساختمان‌های مورد نظر از نرم‌افزار سان‌تول (Suntool) استفاده شده است. این بررسی در فواصل زمانی بین ساعات 8 صبح تا 7 بعداز‌ظهر صورت گرفت؛ یعنی در شرایطی که پرتوهای خورشید به صورت عمود بر نمای ساختمان بتابد. مقایسة بین طراحی دو ساختمان با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری انجام شد. نتایج پژوهش مشخص کرد که سبک کولونیال نتایج بهتری از سایه‌اندازی نسبت به سبک نئومینیمال در ساعات مختلف صبح تا بعد‌از‌ظهر را نشان می‌دهد. طراحی دیوارهای عقب‌نشسته و بالکن در ساختمان هالامان کریستال در مقایسه با عناصر مشابه در آپارتمان بیسواتر، تأثیر بسزایی در ایجاد سایه داشته است. این عوامل، نفوذ تابش خورشید به بخش داخلی ساختمان و تابش آن به دیوار جلویی یا نمای ساختمان را محدود می‌کنند. در این پژوهش بیشتر تمرکز بر بررسی طراحی نما در طول ساعات پایانی تابش آفتاب یعنی از ساعت 5 بعد‌از‌ظهر به بعد است. نتایج نشان داد که استفاده از کرکره‌های عمودی و سقف‌های جلوآمده (کنسول) به عنوان عناصر اضافی سایه‌ساز برای مقابله با تشعشعات خورشیدی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shading Performances On Neo-Minimalist And Colonial Style Apartment In Penang, Malaysia

نویسندگان [English]

  • Ysser Arab 1
  • Bushra Qanaa 2
  • Fatemeh Khozaei 3
1 Universiti Sains Malaysia.
2 Ittihad Private University, Syria.
3 Assistant professor, Department of Architecture, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

This study aims to measure the sunlight shading performance on the two front apartment façades with different design of the architectural styles in Malaysia. Two case studies of high-rise apartments in Penang were selected for a comparative study of the results of sunlight shading performance. The first case study is Halaman Kristal apartment, a thirty one stories high rise with a mix of European and traditional architectural styles so called the colonial architectural style located in Jelutong, Penang. On the other hand, the second case study is twenty six stories Bayswater condominium designed with early neo-minimalist style located at the east cost of Penang Island, Malaysia. Penang with a latitude 5° 25' 0" N and longitude 100° 19' 0" E is in tropical climate. Nowadays, it is second most important state in Malaysia, which has witnessed great developing progress during the last decade. SunTool software is used in the survey to calculate shading area on the high rise façade. The survey will be conducted in hourly intervals from 8:00 am to 7:00 pm at a position when the sun path is perpendicular to the house façade, and then the comparison between these two designs will be made from the results of the computer simulations. The research finds that the colonial style has slightly better results of its shading performance compared to the neo-minimalist style in the morning and evening hours. The recessed wall and balcony design at Halaman Kristal is more effective shading elements compared to those at Bayswater Apartment. The elements block sunlight penetration to the indoor area and solar radiation to the façade wall. The important focus is the facade design for the late evening hours after 5:00 pm where the use of vertical louver and attached roof overhang as the additional shading devices are important to tackle solar radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apartment Façade
  • Colonial
  • Early Neo-Minimalist
  • Sunlight
  • Shading
• Al-Obaidi, K. M., Ismail, M. & Rahman, A. M. (2014). A review of the potential of attic ventilation by passive and active turbine ventilators in tropical Malaysia. Sustainable Cities and Society, 10: 232-240.
• Arab, Y. (2015). Facade Design Efficiency on Extent Sunlight Penetration in Neo-Minimalist Style Apartments in Penang, Malaysia. Journal of Architectural Engineering Technology , 4:147.
• Arab, Y. & Hassan, A. S. (2013). Daylight Performance of Single Pedentive Dome Mosque Design During Winter Solstice. American Journal of Environmental Sciences, 1: 25.
• Arab, Y. & Hassan, A. S. (2015 a). The Extent Sunlight Penetration Performance in Neo-Minimalist Style Apartments in Penang, Malaysia. Bali, Indoneisia: International Institute of Chemical, Biological, Civil and Environmental Engineering.
• Arab, Y. & Hassan, A. S. (2015 b). The Sunlight Shading Performance in Traditional Style Apartment: Case Study of Putrajaya, Malaysia. American Transactions on Engineering & Applied Sciences, 4(2): 119-128.
• Bakhlah, M. S. & Hassan, A. S. (2012). The study of air temperature when the sun path direction to ka’abah: with a case study of Al-Malik Khalid Mosque, Malaysia. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 3(2): 185-202.
• Hassan, A. S. & Arab, Y. (2012). Lighting analysis of single pendentive dome mosque design in Sarajevo and Istanbul during summer solstice. The Arab World Geographer, 15(2): 163-179.
• Hassan, A. S. & Arab, Y. (2014). The Extent of Sunlight Penetration Performance on Traditional Style’s Apartment Façade in Putrajaya, Malaysia. Modern Applied Science, 8(5): 132.
• Hassan, A. S., Arab, Y. & Bakhlah, M. S. (2015). Comparative Study on Sunlight Penetration between Post Modern and NeoMinimalist Terraced House facade in Malaysia. Advances in Environmental Biology, 9(4): 51-54.
• Hassan, A. S., Arab, Y. & Ismail, M. (2015). Architectural Style of Apartment in Putrajaya, Malaysia. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 6 (3):117-123.
• Ismail, A. M. & Idris, M. F. (2002). Issues in tropical architecture: High-rise buildings and wind driven. Proceeding of The 2nd Civil Engineering National Seminar. Penang: Universiti Sains Malaysia.
• Landry, M. & Breton, P. (2009). Daylight simulation in Autodesk 3ds Max Design 2009-advanced concepts. Autodesk Inc.
• Lim, J. Y. (1987). The Malay house: rediscovering Malaysia's indigenous shelter system. Pinang: Institut Masyarakat.
• Mazloomi, M., Hassan, A. S., Bagherpour, P. N. & Ismail, M. R. (2010). Influence of Geometry and Orientation on Flank Insolation of Streets in an Arid Climate City. American Journal of Engineering and Applied Sciences. 3(3): 540-544.
• Omer, A. M. (2008). Energy, environment and sustainable development. Renewable and sustainable energy reviews, 9(12): 2265-2300.
• Omer, A. M. (2014). Renewable building energy systems and passive human comfort solutions. Renewable and sustainable energy reviews, 12(6): 1562-1587.
• Rahman, A. M. (1995). Housing design in relation to environmental comfort: A comparison of the traditional Malay house and modern housing including work in the tripartite programme between Universiti Sains Malaysia, the Welsh School of Architecture and the UK building research. Building research and information, 23(1): 49-54.
• Royle, K. & Terry, C. (1990). Hawaiian Design: Strategies for Energy Efficient Architecture. Collingdale: DIANE Publishing.
• Saleh, M. A. (1990). Building orientation: an appraisal of environmental factors in the hot dry climate of Saudi Arabia. International Journal of Ambient Energy, 11(4): 185-204.
• Yeang, K. (1987). Tropical Urban Regionalism: Building in a South-East Asian City. Singapore: Concept Media.