کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونۀ موردی: محلۀ امام‌زاده یحیی در تهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 دانشگاه پلی تکنیک میلانو میلانو ایتالیا

چکیده

 پیوند بین انسان و طبیعت غیرقابل‌انکار است و بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که انسان در طبیعت و در جوار سبزینگی در بهترین حالت روانی خود قرار دارد و می‌تواند به سادگی بسیاری از مشکلات درونی و حتی در بعضی موارد مشکلات جسمی خود را حل کند. اما متأسفانه در شهرهای امروزی سبزینگی مفهومی ازدست‌رفته است و ازاین‌رو، ساکنان دسترسی محدودی به طبیعت یا نشانه‌های آن دارند. کشاورزی شهری به عنوان یکی از رویکردهای نوین در عصر حاضر، تلاش می‌کند تا انسان و طبیعت را دوباره به یکدیگر پیوند دهد، اما این تنها نتیجۀ آن نیست. کشاورزی شهری سلامت ساکنان شهر و محلات را افزایش داده و با ایجاد پیوندی قوی بین ساکنان محلات، آنها را به مشارکت اجتماعی در محله تشویق می‌کند. تأثیرات این باغچه‌های کوچک شهری از تأثیرات اجتماعی فراتر رفته و با کاهش هزینۀ مواد غذایی و ایجاد بازارچه‌هایی برای فروش محصولات، در بُعد اقتصادی نیز مؤثر است. در این مقاله کشاورزی شهری، اصول و شاخص‌های آن و در نهایت کاربست کشاورزی شهری در مقیاس محلات تدوین شده‌ است. پژوهش حاضر، از نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است. این نوشتار با تکیه بر نتایج تحقیقات پیشین و با بهره‌گیری از روش اسنادی و تحلیل نتایج آنها، به مدل کاربردی پژوهش دست یافته است. نمونۀ مورد بررسی، محلۀ امام‌زاده یحیی واقع در منطقۀ 21 شهرداری تهران است و برای بررسی متغیرهای پژوهش، از روش برداشت میدانی و پرسش و ابزار پرسش‌نامۀ نیمه‌باز استفاده شده ‌است. حجم جامعۀ آماری 061 نفر بوده و داده‌ها با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس (SPSS) به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که کشاورزی شهری بیشترین تأثیر را در ابعاد اقتصادی خانوار مانند افزایش میزان پس‌انداز و ایجاد شغل دارد و در ابعاد اجتماعی بر افزایش استفاده از فضاهای جمعی،‌ افزایش امنیت محیطی و کاهش افسردگی تأثیر دارد و در بُعد سلامت نیز باعث سهولت در دسترسی به غذای سالم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Urban Agriculture Principles in Neighborhood Scale Case Study: Imamzadeh Yahya Neighborhood of Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi 1
  • Delaram Ebrahimi Nia 2
1 Assistant Professor of Urban planning, Art University, Tehran, Iran.  
2 Politecnico di Milano, Milan, Italy
چکیده [English]

The bond between human and nature is undeniable, and many studies show that people are in their best mental state when they are in nature and near greenery spaces. This can help them to easily solve much of their inner, and even physical problems in some cases. But in contemporary cities, greenness is a lost concept. Thus, their residents have very limited access to nature. Urban agriculture, as one of the modern approaches in the current era, tries to reconnect the human and nature, but this is not the only effect of urban agriculture. Urban agriculture enhances the health of city and neighborhood residents, and encourages them to socially participate in the neighborhood by creating strong bonds between them. The effects of these small urban farms go beyond the social effects, and also help in economical aspect by decreasing food costs and creating markets for selling their products. In this paper, urban agriculture, its principles, indexes and finally the application of urban agriculture in local scale have been codified. The current research method is descriptive-analytical type, and it is also an applied study. This paper has achieved the applied model of research based on the results of previous researches, using documentary method and content analysis of their results. The case study is Imamzadeh Yahya neighborhood, located in District 12 of Tehran Municipality. Field study, inquiry and semi-open questionnaire methods were used. The statistical population size was 160 people, and the data were analyzed descriptively and analytically by using SPSS software. The results show that urban agriculture has the largest effect on the economical aspect of families such as increasing savings and employment, and in social aspects, it has been effective in public space usage, environmental safety and decreasing depression, and plays a role in increasing public health by providing access to healthy food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban agriculture
  • neighborhood
  • principles
  • economical aspect
  • social aspect
  • examples of urban agriculture
• جیکوبز، جین. (1396). مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا. ترجمه: حمیدرضا پارسی، آزاداه افلاطونی، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
• دانشپور، عبدالهادی. (1387). کشاورزی پایدار شهری، ضرورت‌ها و راهکارها. همایش ایده‌های نو در حوزۀ مدیریت شهری، تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
• کارمونا، متیو؛ هیت، تیم؛ تتراک و استیون تیسدل. (1394). مکان‌های عمومی فضاهای شهری، ابعاد گوناگون طراحی شهری. ترجمۀ: فریبا قرایی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
• گلکار، کوروش. (1379). مؤلفه‌های سازندۀ کیفیت طراحی شهری. نشریۀ علمی-پژوهشی صفه، (23) 11: 38-65.
• واتسون، دانلد و لبز، کند. (1372). طراح‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌: اص‍ول‌ ن‍ظری‌ و اج‍رائ‍ی‌ ک‍ارب‍رد ان‍رژی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان. ترجمه: وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
• Alaimo K, Stickney M.A. & Atkinson, A.(2002). Neighborhood Violence Prevention Collaborative Evaluation Report: Community Gardens. Ann Arbor, Mich: Prevention Research Center of Michigan, University of Michigan School of Public Health, Neighborhood Violence Prevention Collaborative, Flint Urban Gardening and Land Use Corporation.
• Alaimo, K.; Packnett, E.; Miles, R. A. & Kruger, D. J. (2008). Fruit and Vegetable Intake among Urban Community Gardeners. Journal of Nutrition Education and Behavior, 40(2): 94–101.
• Armstrong-A, D. (2000). A survey of community gardens in upstate New York: Impli‌cations for health promotion and community development. Health and Place, 6(4):319-327.
• Balmer, K.; Gill, J.; Kaplinger, H.; Miller, J.; Peterson, M.; Rhoads, A.; Rosenbloom, P. & Wall, T. (2005). The Diggable City: Making Urban Agriculture a Planning Priority. Master of Urban and Regional Planning Workshop Projects. 52 .
• Bassett, T. (1981). Reaping on the Margins: A Century of Community Gardening in America. Landscape, 25(2): 1-8.
• Beckie, M. & Bogdan, E. (2016). Planting Roots: Urban Agriculture for Senior Immigrants. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 1(2): 77-89.
• Bradley, K. & Galt, R. (2014). Practicing food justice at Dig Deep Farms & Produce, East Bay Area, California: self-determination as a guiding value and intersections with foodie logics. Local Environment, 19 (2): 172-186.
• Cole, D., Lee-Smith, D., & Nasinyama, G. (Eds.). (2008). Healthy city harvests: Generating evidence to guide policy on urban agriculture. Lima: International Potato Center.
• Corrigan, M. (2011). Growing what you eat: Developing community gardens in Baltimore, Maryland. Applied Geography, 31(4): 1232-1241.
• Gale, F. (1997). Direct Farm Marketing as a Rural Development Tool. Rural Development Perspectives, 12(2): 19–25.
•Gill, S.E.; Handley, J.F.; Ennos, A.R. & Pauleit, S. (2007). Adapting Cities for climate Change: The Role of the Green Infrastructure. Built Environment, 33 (1): 122–123.
• Golden, S. (2013). Urban Agriculture Impacts: Social, Health, and Economic: A Literature Review. Sustainable Agriculture Research & Education Programme, University of California: 1-22.
• Helphand, K. I. (2006). Defiant gardens: Making gardens in wartime. San Antonio, TX: Trinity University Press.
• Holland, L. (2004). Diversity and connections in community gardens: A contribution to local sustainability. Local Environment, 9 (3): 285–305.
• Kobayashi, M., Tyson, L., & Abi-Nader, J. (2010). The Activities and Impacts of Community Food Projects 2005-2009. Report from The Community Food Project Competitive Grants Program: 1–28.
• Koc, M., MacRae, R., Mougeot, L. & Welsh, J. (1999). For Hunger-Proof Cities: Sustainable Urban Food Systems. Toronto: IDRC Books.
• Krasny, M. & Doyle, R. (2002). Participatory approaches to program development and engaging youth in research: the case of an intergenerational urban community gardening program. Journal of Extension, 40(5): 1-21.
• Lawson, L. & Kearns, A. (2016). ‘Power to the (young) people’? Children and young people's empowerment in the relocation process associated with urban re-structuring. International Journal of Housing Policy, 16(3): 376-403.
• Lundberg, L. (2009). Ecocity and Augustenborg and Augustenborg’s Botanical Garden. Scandinavian Green Roof Institute.
• Marcus, C. C. & Barnes, M. (1999). Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations. New York: Wiley.
• Moreau, T., & Hodgson, K. (2012). Delta Community-Based Farm District. Prepared for Corporation of Delta and Century Group, 1–68.
• Patel, I. C. (1991). Gardening’s Socioeconomic Impacts. Journal of extension, 29(4): 1–3.
• Patel, I. C. (1991). Gardening’s socioeconomic impacts. Journal of Extension, 29(4): 7-8.
• Rose, J.K. (1996). City Beautiful: The 1901 Plan for Washington D.C. A project of American Studies at American university.
• Shamshiri, R.; Kalantari, F.; Ting, K.C.; Thorp, K.R; Hameed, I.A.; Weltzien, C.; Ahmad, A. & Mojgan Shad, Z. (2018). Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and urban agriculture. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 11(1): 1-22.
• Smith, J.; Ratta, A.; Nasr, J. & Cheema, G. S. (1996). Urban agriculture: Food, jobs and sustainable cities. New York: United Nations Development Programme.
• Sutic, N. (2003). How Green Roofs Can Improve the Urban Environment In Uptown Waterloo. Integrating Natural and Urban Environments, Integrating Natural and Urban Environments.
• The Severn Project by Steve Glove. Available from: http://www.thesevernproject.org (Accessed December, 2017).
• Travaline, K. & Hunold, C. (2010). Urban agriculture and ecological citizenship in Philadelphia. Local Environment, 15(6): 581-590.
• Ulrich, R. S. (2002). Health Benefits of Gardens in Hospitals. Proceedings of the Sixth International People Plant Symposium, Chicago: Chicago Botanic Garden.
• United Nations Fund for Population Activities (UNFPA). (2007). State of the World’s Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth (New York: UNFPA).
• Viljoen, A., Bohn, K. & Howe, J. (2005). Continuous productive urban landscapes: Designing urban agriculture for sustainable cities, Oxford: Architectural Press.
• World Bank. (2013). Urban Agriculture: Findings from Four Case Studies. Urban Development Series Knowledge Papers, No.18, Washington DC.
• Yoon, S. J. & Woudstra, J. (2007). Advanced Horticultural Techniques in Korea: The Earliest Documented Greenhouses. Garden History, 35 (1): 68–84.