کلیدواژه‌ها = منظر
تعداد مقالات: 42
1. موقتی بودن منظر

دوره 11، شماره 46، بهار 1398، صفحه 62-73

تیم اینگلد؛ ترجمه: مطهره فعالی؛ رسا مرادی


5. منظر ایرانی: منظر مقهور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


6. گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-21

سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص


7. طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ

دوره 8، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 6-13

مهدی شیبانی؛ رضا کسروی


10. منظر راه در ایران

دوره 8، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 72-77

محمد حسن طالبیان


12. راه به مثابه منظر

دوره 8، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


13. مهر، منظر خورشید

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


16. ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 40-42

فرزانه‌ السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی


17. زندگی رو به دشت

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


19. مروری بر ادبیات اکولوژی منظر

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 60-65

مهدیه حاج غنی؛ فریال احمدی


20. آیا «اکولوژی منظر» تعبیر درستی است؟

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 100-103

سید امیر منصوری


21. جایگاه اکولوژی منظر در پژوهش‌های نوین

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 46-51

امین حبیبی


22. منظر، منظر طبیعی، منظر فرهنگی

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 82-87

سیاوش درودیان


23. میزگرد : منظر و اکولوژی

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 94-99

الناز مرتاضی مهربانی


24. در میانه کوه و کویر

دوره 7، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


25. زیباشناسی سد و اعتلای منظر

دوره 7، شماره 30، بهار 1394، صفحه 14-21

مینا تمنایی؛ مریم طباطبائیان