دوره و شماره: دوره 9، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 1-69 

مقالۀ ترویجی

جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی

صفحه 6-15

ناصر براتی؛ آیدا آل هاشمی؛ آرمان میناتورسجادی


مقالۀ ترویجی

پارک دروازه‌ای شهر

صفحه 60-69

فرانک کلابی؛ منوچهر طبیبیان