پارک دروازه‌ای شهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شهرسازی

2 دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پررنگ کردن نقش دروازه‌های ورودی شهرها با توجه به امکانات موجود در حاشیه آنها وتأکید بر پارک‌های حاشیه‌ای است. نمونه موردی مقاله، پارک جنگلی سرخه‌حصار است. بر این اساس پس از بررسی‌های انجام شده و اثبات نقش دروازه‌ای جهت استقرار دروازه در این محدوده و توزیع پرسشنامه، سایت مورد نظر، تحلیل و بررسی و از طریق ماتریس لیکرت بر مبنای مکتب بیونیک دو محدوده در حواشی پارک جنگلی سرخه‌حصار در نظر گرفته شد. مساحت ضلع جنوبی در نظر گرفته شده جهت استقرار دروازه 90442 و مساحت ضلع شمالی 15422 مترمربع است. طرح کلی پلان دروازه شبیه یک پرنده با بال‌های باز است و طرح دروازه شبیه نمایی از یک طرح فانتزی از قوچ است. فضاهای درنظر گرفته شده جهت استقرار دروازه، فضاهای مربوط به کمپینگ، استراحت و اتراق، اقامتگاه، تعمیرگاه، پمپ بنزین، پیاده راه رستوران، نگهبانی و مواردی از این دست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

City Entrance Parks

نویسندگان [English]

  • Faranak Kolabi 1
  • Manouchehr Tabibian 2
1 M. A. in Urban Design, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Ph.D. in Urban Design, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is development the role of entrance gateway of cities according to the existing facilities at the margins with emphasis on marginal parks; the case study is Sorkh-e-Hesar Forest Park. According to this, different role of gateway for Sorkh-e Hesar Park was examined via distribution the questionnaire and LIKERT spectrum. In order to stablish the gateway Based on the bionic structure, two limited areas were chosen at the margins of Sorkh-e Hesar forest park that the area of its establishment in south side is 90442 m2 and in north side is 15422 m2. The total design of gateway plan is similar to a bird with wide wings and the design of gateway is similar to a fantasy pattern of a ram. The spaces for establishment of gateway are the spaces that are related to camping, rest and accommodation, residence, workshop, gas station, sidewalks, restaurant and security

کلیدواژه‌ها [English]

  • park
  • Marginal Park
  • City gate
  • Sorkh-eh Hesar Park
  • Bionic