دوره و شماره: دوره 5، شماره 23، مهر 1392، صفحه 2-63 

ترجمه

منظر، دیسیپلین آینده

صفحه 24-24

محمد آتشین‌بار


تخیل در روند منظرین

صفحه 53-55

خوان مانوئل پالرم سالازار