در جستجوی هویت «شهر ساحلی» برای انزلی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

نظام‌مندی شهرها را باید مخلوق ساختار ذهنی نظم‌طلب انسان دانست. در سامان‌دهی شهرهای امروزی، نظم مبتنی بر «زندگی اجتماعی» به عنوان مفهومی انعطاف‌پذیر و سازگار با حیات جمعی می‌تواند اساس نظام شهرها قرار گیرد. در چنین نظمی ساختار شهر براساس فضاهای جمعی قوام پیدا می‌کند. درک جامع از شهر، در قالب دریافت حسی ساختار شهر و فهم نظام ذهنی آن و نیز تفسیر براساس خاطرات جمعی شهروندان، منجر به درک شهر به عنوان یک «ابرمکان» و «ابر‌خاطره» می‌شود و در هویت جمعی شهروندان مؤثر است. برای برقراری نظم ذهنی شهر لازم است عناصر غیر اجتماعی کالبد شهر که از آنها به ‌نام لامکان‌ها یاد می‌کنیم، شناسایی و با فضاهایی با کارکرد اجتماعی جایگزین شود که قابل ارتقا به مکان منظرین و مؤثر در هویت جمعی شهر هستند. نوشتار پیش رو، با انتخاب شهر بندر انزلی به عنوان نمونه موردی، به بررسی نظم عینی این شهر و تناقضاتش با نظم ذهنی آن می‌پردازد. در این میان ابتدا ثابت می‌شود که ادراک جامع از چیستیِ این شهر به ‌دلیل تجمع ارکان ساختاری شهر در مرکز آن، در پی ادراک مرکز شهر‌ـ و نه کل آن‌ـ حاصل می‌شود. سپس با شناسایی فضای لامکان در مرکز شهر و کشف کیفیت نظرگاهیِ بالقوه آن، پیشنهاد می‌شود فضای مذکور با تبدیل ‌به نظرگاه در مقیاس میانی، درکی جامع از مرکز شهر انزلی‌ـ به عنوان عصاره شهر‌ـ ارائه کند. در نهایت حفظ عناصر صنعتی باقیمانده در سایت، در حین تبدیل آن به فضای جمعی، به عنوان راهبرد پیشنهادی در طراحی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Placelessness to Viewpoint

نویسنده [English]

  • samaneh rahmdel
چکیده [English]

Systematic cities must be known as creation of human's ordered mind. Discipline-based “social life" can be used as basis of urban order and a conceptual basis with flexibility and consistency for social life in today’s urban organizations. In such order, urban structure is fixed on public spaces. Comprehensive understanding of the city, by sensual understanding of the city structure while finding its mental order and interpretation based on inhabitant's collective memories, leads to perceiving the city as a "super Place" and "super memory”, which is useful in collective identity of inhabitants. To restore mental order of city, it is necessary to realize "placelessness"- A social part of city fabric- and replace them by social spaces which are useful in collective identity of the city. This article, by choice of Anzali port as a case study, surveys objective order of the city and its antithesis with mental order of Anzali. Firstly, it is approved that comprehensive understanding of the city is resulted by understanding the city center, as basic elements of city structure are agreed in it.  Secondly, after finding the "placeless" space of the city center and discovering its quality for being a "viewpoint", it is suggested that the space be changed to a viewpoint, so that it becomes an element to help to comprehensive understanding of Anzali city center-city's extract. Using post-industrial approach to keep the rest of industrial installation to convert the place to a public place is suggested as a guideline in landscape design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali Port
  • Comprehensive understanding of city
  • Placeless
  • Viewpoint
  • Sense of Place