دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1388 
باغی که بازار کفش شد

صفحه 40-42

محمدرضا مهربانی گلزار