کلیدواژه‌ها = مشارکت
ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، فروردین 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


جاماندگی ضرورت نیست ، تاخیر عدالت است

دوره 6، شماره 26، خرداد 1393، صفحه 44-47

ابوالفتح سپانلو


نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری

دوره 2، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 26-30

مجید روستا


مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های نوسازی تهران

دوره 2، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 34-37

مشیت‌اله نوروزی