دوره و شماره: دوره 10، شماره 44، آبان 1397 
تحکیم تاوۀ بتنی

صفحه 60-67

10.22034/manzar.2018.76866

سایان سیریمونتری؛ بونساپ ویچبایانگون؛ کریتیا لرپوکاسمبات؛ پنگپوم سورنچومکاو