نظام اجرایی پروژه‌های پیرایش مرمت و سامان‌دهی سیمای شهری

نویسندگان

1 مدیریت پروژه و ساخت، پردیس‌ هنر‌های زیبا،‌دانشکده معماری، تهران،‌ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از معضلات کلیدی حال حاضر در شهر‌های کشور بحران موجود در سیمای شهرهاست. این بحران از منظر خرد و کلان حادث شده است. از منظر کلان، بی‌توجهی به سیمای شهری در نظام کلی هدایت تحولات کالبدی شهر‌ها، سیمای شهری را مخدوش و بی‌هویت کرده ‌است. از منظر خرد سه معضل اضافات و الحاقات، فرسودگی نماها و تابلو‌های بی‌ضابطه باعث اغتشاش بصری و افت کیفی سیمای شهری شده ‌است. برای رفع این معضل در مقیاس خرد، سه اقدام پیرایش، مرمت و ساماندهی باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
بررسی پروژه‌هایی که برای این منظور در سازمان زیباسازی تهران انجام شده، حاکی از این امر است که روش و نظام اجرای این دست پروژه‌ها که در نوع خود تجربه کاملاً جدیدی محسوب می‌شوند، مسئله‌ای کلیدی و نیازمند تعمق و دقت فراوان است. هرکدام از روش‌های به کار رفته در تجربیات قبلی دارای نکات مثبت و منفی منحصر به خود است. در این مقاله با بررسی تجربه‌های قبلی سازمان زیبا سازی و به خصوص تجربه اجرای پروژه فردوسی که نگارندگان در آن مسئولیت مدیریت و راهبری داشتند، تلاش شده‌است تا از منظر شناسایی و تحلیل ریسک‌های پروژه به روش دلفی، بهینه‌ترین روش برای اجرای پروژه و فرایند اقدامات معرفی‌شوند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد برای اجرای درست و عدم ایجاد سوء تفاهم در نهاد‌های نظارتی، کلیه ضوابط،‌ مقررات و فرایند‌های قانونی پروژه‌های عمرانی باید رعایت شود، اما با لحاظ کردن تمهیداتی نظام عمرانی را باید با اقتضائات و پیچیدگی‌های این دست پروژه‌ها هماهنگ کرد که پاسخ مناسبی به ریسک‌هایی موجود ارائه دهند. دقت در طراحی و جزئیات اجرایی، توجه به جنبه‌های اجتماعی و رعایت دقیق ضوابط ایمنی از نکات کلیدی است که باید مورد توجه قرار‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delivery Systems of Enhancing Urban Townscapes Projects; Trimming Out, Renovation and Rearrangement

نویسندگان [English]

  • Toufan Jafari 1
  • Hamidreza Nili 2
1 Project and Construction management, faculty of architecture, university of Tehran, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iranian townscapes are facing big problems at micro and macro levels. At the macro level, neglecting the townscapes during the physical transformations of cities has caused visual disorder and ugliness. At the micro level, three problems including the extensions to buildings, façade deteriorations, and dissonant boards have been degrading the quality of the townscapes. To address the problems at the macro level, those who are in charge of municipalities in Iran need to take three actions: trimming out the extensions, renovation, and rearrangement.
Consideration of some projects in Tehran’s beautification organization indicates Delivery system of these projects is a key factor which needs contemplation. Different methods have caused different results. In this article, By identifying and analyzing risks related to Tehran’s Beautifications organizations enhancing projects and specially Ferdowsi project which we were engaged directly, and converging them by Delphi method, we tried to extracts the most optimized delivery system. The main finding is that for proper execution and preventing any misunderstanding by supervising organizations, all regulations, processes, and disciplines of an ordinary construction project must be observed but some tailoring is needed to meet complexities of these projects and respond properly to risks. Accuracy of design and details, observing social dimension and HSE guidelines are very important too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beautification
  • Townscape
  • Project Management
  • Risk Management
  • Renovation
  • Rearrangement
آتشین‌بار، محمد. (1392). به سوی خیابان‌های انقلابی، مدیریت منظر خیابان‌های تهران در دورة انقلاب اسلامی. مجله منظر، 24(0): 31-28.
اصانلو، حسن و رستمی‌زاده، امیرحسین. (1386). مرمت شهری و ارتقای سیمای شهری (مطالعة موردی: جلفای اصفهان). رهپویه هنر 3(1): 39-47.
بمانیان، محمدرضا. (1376). نگاهی به سیمای شهری ایران در دورة معاصر و تأثیر بناهای بلند بر آن. مسکن و محیط روستا،80 (0): 60-53.
جعفری، طوفان. (1396 الف). سه‌گانة فراموش‌شدة شهری. نشریة طراح امروز، 2 (16) : 5.
جعفری، طوفان. (1396 ب). نقد خاکستری بر 12 سال مدیریت شهری تهران، برداشت دوم: سیاه‌وسفید‌های مدیریتی. نشریه طراح امروز، 19: 8 9.
سلطانی‌آزاد، فرهاد. (1381). طراحی شهری: طراحی شهری و جایگاه آن در سلسله‌مراتب طرح‌های توسعة شهری. مدیریت شهری، 9 (3): 44-53.
منصوری، سیدامیر و خانی، علی. (1378). طرح ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده. تهران: سازمان نوسازی شهرداری تهران.
وهاب‌زاده، نغمه. (1385). سامان‌دهی سیمای شهر (حرکتی در جهت ارتفای کیفیت محیطی). جستار‌های شهرسازی، 17: 94-101.
یاراحمدی،‌ سمانه. (1391). نمای سازمانی، ارزیابی نمای شهری بزرگراه نواب. مجله منظر، 4 (20): 82-85.