محیط محرک خلاقیت در باشگاه کودک

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

کودکان حساس‌ترین و تأثیرپذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می‌دهند. پژوهش‌ها حاکی از آن است که محیط اطراف کودک بر سلامت جسمی، روحی، اجتماعی و شکوفایی خلاقیت او تأثیرگذار است. در این راستا محیط باید به گونه‌ای طراحی شود که به عنوان بهترین معلم برای کودک و فراهم‌کننده شرایطی برای ارتقاء خلاقیت کودک باشد. هدف این مقاله مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در زمینۀ عوامل محیطی مؤثر بر ارتقاء خلاقیت در جهت پرورش خلاقیت کودکان است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این موضوع می‌پردازد که عوامل محیطی مؤثر بر ارتقاء خلاقیت کودک کدامند؟ و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی پیشینۀ پژوهش در زمینۀ شکوفایی خلاقیت کودک می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد محیط‌های خلاق شامل محیط‌های ‌«طبیعی»، «خلوت»، ‌«اجتماعی»، «بازیگوشی»، ‌«فیزیکی»،‌ «منعطف» و ‌«تحریک‌کنندۀ ‌حسی» هستند. انجام فعالیت‌های خلاقانه در محیط‌های خلاق، بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیت کودکان فراهم می‌آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creative Environments at Children’s Club

نویسندگان [English]

  • safiyeh shahhosseini 1
  • Mahmoudreza Saghafi 2
1 MA Graduate, Architecture and Urban Design School, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Isfahan University of Art, Iran.
چکیده [English]

Children are the most sensitive and impressionable community age group. Studies indicate that the child's environment impacts on physical, mental, social, and creativity improvement. In this regard, the environment should be designed to act as a teacher for children and provide conditions for enhancing child's creativity. The paper's purpose is to study environmental factors affecting children’s creativity. Accordingly, it uses a descriptive-analytical method to investigate which environmental factors affect child's creativity? And it explores the background on the field based on library resources. The findings show that creative environments include natural, private, social, playful, flexible, and sensory stimulating environments. Doing creative activities in creative environments provide an effective platform for enhancing children’ creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative environment
  • children club
  • creativity
  • environment design
اف.اسبورن، الکس. (1382). پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. ترجمه : حسن قاسم‌زاده. تهران : انتشارات نیلوفر.
الکساندر، کریستوفر. (1388). الگوهای استاندارد در معماری. ترجمه : فرشید حسینی. تهران : مهرازان.
آزموده، مریم. (1391). معماری و طراحی برای کودکان. تهران : علم‌ و دانش.
آمابلی، ترزا. (1381). شکوفایی خلاقیت کودکان. ترجمه : حسن قاسم‌زاده و پروین عظیمی. تهران : دنیای ‌نو.
پورجعفر، محمدرضا؛ انصاری، مجتبی؛ محمودی‌نژاد، هادی و علی‌زاده، امین. (1389). بررسی تحلیلی چگونگی برانگیزش آفرینشگری کودکان در طراحی فضاها و محوطه های شهری با تأکید بر رابطه خلاقیت و طراحی کالبدی فضاهای بازی کودکان. مدیریت شهری، 8 (25): 63-81.
حسین‌پور، علی و نجفی، محدثه. (1391). طراحی مهد کودک با نگاهی به تقدس در معماری ‌ایرانی. تهران : طحان.
دافی، برنادت. (1380). تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان. ترجمه : مهشید یاسایی. تهران : ققنوس.
شاه حسینی، صفیه. (1393). طراحی باشگاه کودک در گرگان مبنی بر مدل‌های خلاقیت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. اصفهان : دانشگاه هنر.
شفایی، مینو و مدنی، رامین. (1389). اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان براساس مدل‌خلاقیت. مجله فناوری ‌آموزش، 4 (3): 215-222.
طباطبائیان، مریم.، عباسعلی‌زاده رضاکلائی، ساناز. و فیاض، ریما. (1395). تحلیلی بر تأثیر محیط‌های ساخته‌شده بر خلاقیت کودک (بررسی ویژگی‌های محیطی مؤثر بر خلاقیت کودک در مراکز کودک تهران). مجله باغ نظر، 13 (43): 17-36.
عظمتی، حمیدرضا؛ ضرغامی، اسماعیل؛ صدق‌پور، بهرام صالح و عظمتی، سعید. (1391). بررسی نگرش استفاده‌کنندگان در طراحی فضای‌پارک‌های‌شهری به‌منظور ارتقاء خلاقیت‌پذیری فضای‌بازی‌کودکان. مجله معماری‌ و شهرسازی آرمان‌شهر، 5 (9): 233-246.
فرانکن، رابرت. (1384). انگیزش ‌و هیجان. ترجمه : حسن شمس ‌اسفندآباد، غلامرضا محمودی و سوزان امامی‌پور. تهران : نی.
قائمی، پریسا. (1389). فضاهای محرک خلاقیت کودکان: اهمیت طراحی محیط برای بازی و کاوش در طبیعت. مجله جستارهای شهرسازی، 9 (34) : 164-169. 
ماسن، پاول هنری؛ کیگان، جروم؛ هوستون، آلتاکرون و وی کانجر، جان جین. (1385). رشد و شخصیت کودک. ترجمه : مهشید یاسایی. تهران : نشر مرکز.
مردمی، کریم و دلشاد، مهسا. (1389). محیط یادگیری انعطاف‌پذیر (جهان کودک تجربه‌پذیر، سیستم آموزشی تغییرپذیر) . مجله معماری و شهرسازی ایران، 1 (1): 109-118.
مظفر، فرهنگ و شفایی، مینو. (1392). طراحی فضاهای ‌آموزشی کودکان براساس تئوری‌های انگیزش (و تحلیل نمونه‌های موجود). اصفهان : آسمان نگار. 
مظفر، فرهنگ؛ عظمتی، حمیدرضا و باقری، محمد. (1385). طراحی بوستان‌های شهری و رشد خلاقیت کودکان. مجله فناوری و آموزش، 1 (2): 75-85.
مهدی‌نژاد، جمال‌الدین؛ ابراهیم دماوندی، مجید؛ سیروس صبری، رضا و عباس‌پور اسدالله، جوانه. (1391). تأثیر محیط‌های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان. مجله فناوری‌آموزش، 6 (4): 1-9.
نریمانی، محمد. (1370). راه‌های پرورش و رشد خلاقیت در کودکان. مجله پیوند، 149: 44-51.
نساجی‌زاده، اسماعیل. (1384). آسیب‌شناسی خلاقیت کودکان در خانواده. مجله پیوند، 316: 46-55. 
نقره‌کار، عبدالحمید؛ مظفر، فرهنگ؛ صالح، بهرام و شفایی، مینو. (1388). طراحی فضای مهد کودک براساس رابطه بین صفات خلاقیت و ایده‌های معمارانه. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 8 (4): 39-59. 
Ahadzade, M. & Dashti Shafei, A. (2013). Qualitative principles for designing children’s educational environments based on nurturing creativity approach. Journal of Natural and Social Sciences, 2(2): 174-181.
Alsaif, F. M. (2014). New Zeland Learning Environments: The Role of Design and the Design Process. Ph.D. Thesis. Victoria University of Wellington.
Amabile, T. (1996). Creativity and Innovation in Organizations. Harvard Business School.
Amabile, T. M. (1983). The Social Psychology Of Creativity: A Componential Conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45: 357-376.
Arnone, M. P. (2003). Using Instructional Design Strategies to Foster Curiosity. ERIC Clearinghouse on Information and Technology, Syracuse, NY.
Aziz, N. F & Said, I. (2012). The Trends and Influential Factors of Children’s Use of Outdoor Environments: A Review. Social and Behavioral Sciences, 38: 204 –212.
Berto, R. (2005). Exposure to restorative environments helps restore attentional capacity. Journal of Environmental Psychology, 25: 249–259.
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins Publishers, Inc.
Dansky, J. L. (1999). Play. In M.A. Runco&S.R. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of Creativity. San Diego, CA: Academic Press, 2: 393-408.
Davies, D., Jindal-Snape, D., Collier, Ch., Digby, R., Hay, P. & Howe, A. (2013). Creative learning environments in education-A systematic literature review. Thinking Skills and Creativity, 8: 80– 91.
Drianda, R. P & Kinoshita, I. (2015). The Safe and Fun Children's Play Spaces: Evidence from Tokyo, Japan, and Bandung, Indonesia. Journal of Urban Design, 20 (4): 437-460.
Drianda, R. P., Kinoshita, I. & Said, I. (2015). The Impact of Bandung City’s Rapid Development on children’s Independent Mobility and Access to Friendly Play Environments. Children & Society, 29 (6): 637–650.
Emami Rizi, C.; Yarmohamadiyan, M. H. & Gholami, A. (2011). The Effect group plays on the Development of the Creativity of Sixyear Children. Social and Behavioral Sciences, 15: 2137–2141.
Fjortoft, I & Sageie, J. (2000). The natural environment as a playground for children Landscape description and analyses of a natural playscape. Landscape and Urban Planning, 48 (1&2): 83-97.
Fjortoft, I. (2001). The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. Early Childhood Education Journal, 29(2): 111-117.
Fjortoft, I. (2004). Landscape as Playscape: The Effects of Natural Environments on Children’s Play and Motor Abstract Development. Children, Youth and Environments, 14(2): 21-44.
Guilford, I. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.
Higgins, S.; Hall, E.; Wall, K.; Woolner, P. & McCaughey, C. (2005). The Impact of School Environments: A literature review. The Centre for Learning and Teaching-School Education, Communication and Language Science. University of Newcastle.
Hussein, H. (2012). The Influence of Sensory Gardens on the Behaviour of Children with Special Educational Needs. Social and Behavioral Sciences, 38: 343 – 354.
Jindal-Snape, D.; Davies, D.; Collier, Ch.; Howe, A.; Digby, R. & Hay, P. (2013). The impact of creative learning environments on learners: A systematic literature review. Improving Schools, 16 (1): 21-31.
Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. New York: Cambridge University Press.
Kaplan, R. (1993). The role of nature in the context of the workplace. Landscape and Urban Planning, 26: 193-201.
Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15 (3):169-82.
Knight, S. (2006). Designing Spaces for Effective Learning A guide to 21st century learning space design.
Krinke, R. (2005). Contemporary landscapes of contemplation. London: Routledge.
Mamykina L., Candy, L. & Edmonds, E. (2002). Collaborative Creativity. Communication of the ACM, 45(10): 96-99.
Martins, E., Martins, N. (2002). An Organisational Culture Model to Promote Creativity and Innovation. SA Journal of Industrial Psychology, 28 (4): 58-65.
Mayesky, M. (2013). Creative Activities for Young Children. 10th (tenth) edition by Mary Mayesky (Mary Mayesky Ph.D).
McCoy, J.M & Evans, G.w. (2002). The Potential Role of the Physical Environment in Fostering Creativity. Creativity Research Journal, 14 (3&4): 409–426.
Norodahl, K & Johannesson, I. A. (2015). Children's Outdoor Environment in Icelandic Educational Policy. Journal of Educational Research, 59(1): 1-23.
Olds, A. (2006). Spaces: Room Layout for Early Childhood Education. Community Products, LLC.
Osborne, M. (2013). Modern Learning Environments. CORE Education White Paper. Available from: www.core-ed.org (accessed 24 may 2016).
Shackell, A.; Butler, N.; Doyle, Ph. & Ball, D. (2008). Design for Play: A guide to creating successful play spaces. Department for Children, Schools and Families. Play England. eprints.mdx.ac.uk
Shibata, S., & Suzuki, N. (2002). The Effects of the Foliage Plant on Task Performance and Mood. Journal of Environmental Psychology, 22: 265-272.
Stein, M.I. (1963). A Transactional Approach to Creativity. New York: John Wiley.
Sternberg, R. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 18 (1): 87–98.
Stojanova, B. (2010). Development of creativity as a basic task of the modern educational system. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2): 3395–3400.
Sumalee, Ch.; Samat, Ch. & Kanjug, I. (2012). The Learner’s Creative Thinking Learning with Learning Innovation to Encourage Human Thinking. European Journal of Social Sciences, 28 (2): 210-216.
Thoring, K., Luippold, C. & M.Mueller, R. (2012). Creative Space in Design Education: A Typology of Spatial Functions. International Conference On Engineering And Product Design Education 6 & 7 September 2012, Artesis University College, Antwerp, Belgium
Ulrich, R.S. (1993). Biophilia, biophobia, and natural landscapes. In S.R. Kellert & E.O. Wilson (Eds.). Washington, D.C.: Island Publishers.
Whitebread, D. (2012). The importance of play. Written for Toy Industries of Europe (TIE).