دوره و شماره: دوره 9، شماره 40، آبان 1396، صفحه 1-67 
سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری

صفحه 54-67

الهام نهاوندی؛ الهام ضابطیان؛ احمد پوراحمد؛ رضا خیرالدین