نویسنده = سید امیر منصوری
تعداد مقالات: 77
1. برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 58-67

امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


3. منظر بام، زندگی در دل آسمان

دوره 11، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


4. منشأ زیبایی در باغ ایرانی

دوره 11، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


5. آسمان منظرین روز

دوره 11، شماره 46، بهار 1398، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


6. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 6-15

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


7. نقش‌های آسمانه

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


8. منظر مردمی شهر

دوره 10، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


9. چشمه‌علی

دوره 10، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


10. منظر ایرانی: سایه زیبا

دوره 10، شماره 42، بهار 1397، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


12. زبان معماری، رمز نمادها

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


13. تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 16-23

سید امیر منصوری؛ مریم محسنی مقدم


14. گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-21

سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص


15. منظر ایرانی: منظر مقهور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


16. وحدت طبیعت و معیشت

دوره 9، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


17. مفهوم شفابخشی در ایران

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 20-31

مریم زاهدی؛ سید امیر منصوری؛ محمدمهدی سنماری؛ محمد مهدی ضرابی


18. آیه‌های دوا و شفا

دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


19. منظر ایرانی : رابطه دوگانه

دوره 8، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


20. راه به مثابه منظر

دوره 8، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


21. طبیعت، شهر، هنر

دوره 8، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


22. مهر، منظر خورشید

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


23. باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 6-17

سید امیر منصوری؛ آرش زاهدان؛ محمود تیموری؛ آیدا آل هاشمی؛ شروین گودرزیان


24. باغ به روایت نقاش

دوره 7، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


25. پدیدارشناسی دیوار در باغ ایرانی

دوره 7، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 6-13

سید امیر منصوری