قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و منظر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

 پایداری دانشی است که به بازیابی رابطة انسان و طبیعت می‌پردازد و در تلاش است مجموعه‌ای از مفاهیم و روش‌هایی را ارائه نماید که به تعامل بهتر این دو منجر شود. پایداری اکولوژیک یکی از شناخته‌شده‌ترین دانش‌های پایداری ا‌ست که بر پایة تفسیر اکولوژی از مؤلفه‌های رابطة انسان و طبیعت راهکارهایی را برای تعامل پایندة این دو مؤلفه ارائه نموده ‌است. با این حال بررسی ادبیات نظری اکولوژی بیانگر آن است که این تفسیر از رابطة انسان و طبیعت تنها مبتنی بر وجوه کالبدی این ارتباط است و بستری برای شناخت ابعاد معنایی آنها به دست نمی‌دهد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که «کارآمدترین رابطۀ انسان و محیط که توانایی به پایداری رساندن دو طرف رابطه را دارا باشد، از طریق چه دانشی به دست می‌آید؟». لذا این نوشتار با آسیب‌شناسی نحوة ارتباط انسان و طبیعت در دانش اکولوژی و با ایجاد قیاس میان نحوة تبیین این رابطه در دانش منظر، این دو نگرش را با روشی تحلیلی-توصیفی که مبتنی بر نقد محتوا و ساختار هر دو نگرش است، ارزیابی می‌نماید. یافته‌های این جستار بیانگر آن است که پایداری اکولوژیک دارای جامعیت در بیان تمامی وجوه پایداری نیست و به دلیل بنیان‌های نظری‌اش تنها قادر به توصیف و ارائۀ راه‌حل برای وجوه عینی پایداری ا‌ست. می‌توان اذعان داشت که رابطة انسان و محیط علاوه بر وجوه زیستی، در بُعد دیگری نیز صورت می‌پذیرد که تحت تأثیر فرایندی ادراکی میان این دو مؤلفه ‌است. از طرفی دانش منظر نگرشی است که تبیین توأمانی از دو بُعد کالبدی و معنایی رابطة انسان و محیط به‌دست می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد مدل مفهومی پایداری در صورتی که با اتکا به تفسیر منظر از رابطۀ انسان و محیط شکل بگیرد می‌تواند بیان دقیق‌تری از ابعاد کالبدی و معنایی پایداری به دست دهد و به اقدامات کامل‌تری در این امر منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison and Evaluation of the Basics of Relationship Between Human and Nature in Two Bodies of Landscape and Ecology Knowledge

نویسندگان [English]

  • Delaram Sabokro 1
  • Morteza Hemmati 1
  • Heshmatollah Motedayen 2
1 Ph.D. Student in Landscape Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Landscape Architecture Department, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sustainability is the knowledge that refers to the recovery of the relationship between man and nature and seeks to provide a set of concepts and methodologies to help humans and nature better interact. Ecological sustainability is a widely recognized branch of sustainability knowledge that draws upon the ecological interpretation of the components of the human and nature relationship to provide solutions for the enduring interaction of these two components. Thus, a review of the theoretical literature on ecology indicates that this interpretation is only based on the physical components of this relationship that does not provide a context for understanding their semantic aspects. This research aims to answer the question: “Which body of knowledge can produce the most effective man-nature relationship that is capable of making the two sides sustain it? “ Thus, this article uses the pathology of the relationship between human and nature in ecological knowledge and establishes an analogy over the explanation of this relationship in landscape knowledge to examine the two attitudes using a descriptive-analytical method which is based on a critique of content and structure of the two attitudes. The findings suggest that ecological sustainability fails to describe all aspects of sustainability comprehensively and cannot provide solutions for the objective aspects of it, owing to its theoretical foundations. One would say that the relationship between man and nature is not only noted in biological aspects but also in yet another respect, which is affected by the perceptual process between these two components. On the other hand, landscape knowledge is an attitude that both explains the physical and semantic dimensions of the relationship between humans and nature. Thus, the conceptual sustainability model, if based on an interpretation of landscape from the relationship between humans and nature, can clearly explain the physical and semantic dimensions of sustainability and result in more complete measures. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Ecological sustainability
  • Ecology
  • Landscape ecology
  • The relationship between human and nature
آتمن، اوسمان. (1393). معماری سبز: مواد و تکنولوژی‌های پیشرفته (ترجمۀ فرشته صادقی). تهران: انتشارات اول و آخر.
آتشین‌بار، محمد. (1392). منظر، دیسیپلین آینده. منظر، 5(23)، 24.
آل هاشمی، آیدا و منصوری، سیدامیر. (1396). منظر، مفهومی در حال تغییر: نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون. باغ نظر، 14(57)، 33-44.
برک، آگوستین. (1392). آیا واژۀ منظر متحول می شود؟. منظر، 5(23)، 25-27.
بل، سایمون. (1382). منظر الگو، ادراک، فرایند (ترجمۀ بهناز امین‌زاده). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بمانیان، محمدرضا و احمدی، فریال. (1393). شاخص‌های طراحی منظر پایدار بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر. همایش ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد: مهراز شهر.
بنسون، جان. (1382). اخلاق محیط زیست: مقدمات و مقالات (ترجمۀ عبدالحسین وهاب‌زاده). مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
بهرامی، فرشاد و همتی، مرتضی. (1399). منظر تاب‌آور: مفهومی غیرمنظری، بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب‌‌آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری. منظر، 12(50)، 40-49.
پرمن، راجر و مک‌گیلوری، جیمز. (1382). اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی (ترجمۀ حمیدرضا ارباب). تهران: نشر نی.
ترنر، تام. (1376). شهر همچون چشم انداز: نگرشی فراتر از نوگرایی (پست-پست‌مدرن) به طراحی و برنامه‌ریزی شهری (ترجمۀ فرشاد نوریان). تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
دبیری، مریم و مثنوی، محمدرضا. (1394). از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا. منظر، 7(32)، 66-73.
جعفری کلاریجانی، سیده ثریا. (1393). اصول اکولوژی منظر و کاربرد آنها در طراحی سبزراه: محور رودخانه‌ای در محمودآباد. کنفرانس بین‌المللی نیارش شهر پایا، مؤسسۀ سفیران فرهنگی مبین، تهران. 
حاج‌غنی، مهدیه و احمدی، فریال. (1394). مروری بر ادبیات اکولوژی منظر. منظر، 7 (32)، 60-69.
راپاپورت، آمس. (1366). منشأ فرهنگی مجتمع‌های زیستی (ترجمۀ راضیه رضازاده). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران. 
سوافیلد، سایمون. (1395). نظریه در معماری منظر (ترجمۀ محسن فیضی، مهدی خاک‌زند و سینا رزاقی اصل). تهران: انتشارات دانشگاه شهید رجایی.
قلندریان، ایمان؛ تقوایی، علی‌اکبر و کامیار، مریم. (1395). مطالعۀ تطبیقی رابطۀ انسان و محیط زیست در تفکر توسعهۀ پایدار و تفکر اسلامی. پژوهش‌های معماری اسلامی، 4 (10)، 78-62.
گرجی مهلبانی، یوسف. (1389). معماری پایدار و نقد آن در حوزۀ محیط‌ زیست. معماری و شهرسازی ایران، 1(1)، 91-100.
لاسوس، برنارد. (1392). یک رویکرد جهانی به سرزمین: منظر. منظر، 5(23)، 31-32.
لوژنبول، ایو. (1392). «منظر»: از تعریف عامیانه تا روشنفکرانه. منظر، 5(23)، 39-41.
لئوپولد، آلدو. (1384). زیست‌بوم محوری: اخلاق زمین در اخلاق زیست‌محیطی (ترجمۀ محمد قائد). ج. 1. تهران: انتشارات توسعه.
مارکت، کاترین. (1383). بوم‌شناسی فرهنگی و جنبش محیط زیست (ترجمۀ فرهادگشایش). هنر، (59)، 199-202.
مخزومی، جلا. (1394). اکولوژی منظر و طراحی اکولوژیک. منظر، 7(32)، 52-59.
ماهان، امین و منصوری، سید امیر. (1396). مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحب‌نظران رشته های مختلف. باغ نظر، 14(47)، 17-28.
منصوری، سید امیر. (1389). منظر شهری کنترل امر کیفی با مؤلفه‌های کمی. منظر، 2 (11)، 7- 6.
منصوری، سیدامیر. (1394). آیا «اکولوژی منظر » تعبیر درستی است؟. منظر، 7 (32)، 100-103.
 موحد، علی؛ ولی نوری، سامان؛ حاتمی‌نژاد، حسین؛ زنگانه، احمد و کمانرودی کجوری، موسی. (1395). تحلیل فضایی فقر شهری در کلانشهر تهران. اقتصاد و مدیریت شهری، 4(15)، 19-36.
همتی، مرتضی. (1395). زیبایی‌شناسی پایداری؛ نسبت زیبایی با پایداری محیط. منظر، 8(35)، 82-89.
یو، هان. (1382). الگوی بوم‌شناختی در معماری (ترجمۀ لیلا حکیمی‌زاده و ناهید سرفراز). معماری ایران، (14)، 38-29. 

Appleton, J. (1980). Landscape in the Arts and the Sciences. UK: University of Hull, Hull. 
Bell, S. (2012). Landscape: Pattern, Perception and Process. London: Routledge.
Berque, A. (1995). Les raisons du paysage: de la Chine antique aux enviroments de synthèse. Paris: Fernand Hazan.
Berque, A. (2013). Thinking through landscape. New York: Routledge.
Bollnow, O. (1980). Mensch und Raum. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
Boyd, J. & Banzhaf, S. (2007). What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units. Ecological Economics, 63, 616-626.
Cook, E. A. & Van Lier, H. N. (Eds.) (1994). Landscape planning and ecological networks. Amsterdam: Elsevier.
Cowling, R. M. B., Egoh, A. T., Knight, P. J.,  O›Farrell, B., Reyers, M.,  Rouget›ll, D. J. Roux, Welz, A. & Wilhelm-Rechman, A. (2008). An operational model for mainstreaming ecosystem services for implementation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(28), 9483–9488.
Farina, A. & Belgerano, A. (2004). The eco-field: A new paradigm for landscape ecology. Ecological Research. 19, 107–110.
Fisher, B. & Turner, R.K. (2008). Ecosystem Services: Classification for Valuation. Biological Conservation, 141, 1167-1169.
Forman, R.T.T. & Gorden, M. (1981). Patches and structural components for a landscape ecology. Bioscience, 31, 733–740.
Kingsland, S.E. (1995) Modeling Nature: Episodes in the History of Population Ecology. Chicago: University of Chicago Press.
Kroemker, D. & Mosler, H.J. (2002). Human vulnerability- factors influencing the implementation of prevention and protection measures: an agent based approach. In K. Steininger & H. Weck-Hannemann (Ed.). Global Environmental Change in Alpine Regions: Recognition, Impact, Adaptation and Mitigation. Cheltenham: Edward Elgar. pp. 93-112.
Leopold, A. (1949). A Sand County Almanac. New York: Oxford University Press.
Loreau, M., Naeem, S., Inchausti, P., Bengtsson, J., Grime, J. P., Hector, A. … & Wardle, D. A. (2001). Biodiversity and ecosystem functioning: Current Knowledge and future Challenges. Science, 294(5543), 804-808.
Makhzoumi, J. & Pungetti, G. (1999). Ecological Design and Planning: the Mediterranean context. London: Routledge.
Naveh, Z. & Lieberman, A.S. (1990). Landscape Ecology. New York: Springer-Verlag.
Naveh, Z. & Lieberman, A.S. (1994). Landscape Ecology: Theory and Application. New York: Spinger-Verlag.
Palermo, P. C. (2008). Thinking over Urban Landscapes: Interpretations and Courses of Action. In G. Maciocco (ed.), Urban and Landscape Perspectives. Berlin: Springer Science & Business Media.
Spirn, A. W. (1998). The Language of Landscape. London: Yale University Press.
Troll, C. (1968). Landschaftsökologie. In R. Tüxen (ed.), Pflanzensoziologie und Landschaftsökologie: Berichte über das 7ten Internationale Symposium der Internationalen Verein für Vegetationskunde 1963. Junk, Den Haag.
Troll, C. (1971). Landscape ecology (genecology) and biogeocenology–a terminology study. Geoforum, 8(71), 43–46.
Turner, M.G. (1989). Landscape ecology: the effect of pattern on process. Annual Review of Ecology and Systematics, (20), 171–197.
Wiens, J.A., Stenseth, N.C., Van Horne, B. & Ims, R.A. (1993). Ecoloical mechanisms and landscape ecology. Olikos, 66, 369-380.
Willis, A. (2000). The Limits of Sustainable Architecture. In A. Shanableh & W. P. Chang (eds.), Towards Sustainability in the Built Environment, Faculty of Built Environment and Engineering, Queensland University of Technology, pp. 1-7.
Wu, J. (2019). Linking landscape, land system and design approaches to achieve sustainability. Journal of Land Use Science, 14(2), 173-189.
Zonneveld, I.S. (1990). Scope and Concepts of Landscape Ecology as an Emerging Science. New York, NY: Springer.