نویسنده = ترجمه: مریم السادات منصوری
تعداد مقالات: 2
1. وجه اشتراک ما در منظر چیست؟

دوره 11، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 58-65

10.22034/manzar.2019.99174

آگوستن برک؛ ترجمه: مریم السادات منصوری


2. ارزیابى طراحى فضاى پیاده در ارگ شیراز

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 66-73

مریم السادات منصوری