نویسنده = مهدی حقیقت بین
تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: محله تخت گنبد اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/manzar.2023.384644.2223

علی موذنی خوراسگانی؛ مهدى حقیقت بین