تبیین ویژگی‌های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: محلۀ تخت گنبد اصفهان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری منظر، گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تداوم حیات بافت‌های تاریخی موضوعی چالش‌برانگیز برای همۀ معماران، مرمت‌گران و سایر فعالان و مسئولان این حوزه بوده است. در این راستا مقالات، پژوهش‌ها و طرح‌های زیادی ارائه و اجرا شده است که راهکارهای پیشنهادشده در آن‌ها را می‌توان به دو دستۀ کلی تقسیم‌بندی کرد. اول راهکارهایی که به کالبد و فیزیک بافت‌های تاریخی پرداخته‌اند و پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات مرتبط با بناها و ارتباطات فیزیکی بین آن‌ها پرداخته‌اند و دستۀ دوم با ارائۀ مطالعاتی رفتاری و جامعه‌شناختی و معنایی درخصوص بافت‌های تاریخی راهکارهایی در این خصوص ارائه کرده‌اند. چنین به‌نظرمی‌رسد که هیچ‌کدام از دو دسته راهکارهای مذکور، که به نوعی نگاه گسسته عینی و ذهنی به این مکان‌های باارزش است، به تنهایی نتوانسته مؤثر واقع شود. از این‌رو چگونگی به‌کارگیری رویکرد منظرین در حفاظت و احیای ارزش‌های بافت‌های تاریخی و تقویت جایگاه خاطرۀ جمعی به‌عنوان عاملی مؤثر در تداوم حیات این مکان‌ها در برنامه‌های مربوط به بازآفرینی و احیا، اصلی‌ترین مسئلۀ این پژوهش است. در این پژوهش پس از تعریف منظر و ارتباط آن با مکان و شاخصه‌های مؤثر در تقویت این ارتباط، به تحلیل ویژگی‌های منظرین و مکانی بافت‌های تاریخی و هم‌چنین بررسی نظریات مختلف صاحب‌نظران در این حوزه و دسته‌بندی آن‌ها پرداخته شده است. این مهم در راستای شناسایی ارزش‌های منظرین و مؤثر بر هویت منظر بافت‌های تاریخی و دستیابی به یک نقشۀ راه کلی به‌منظور باززنده‌سازی و بازآفرینی پایدار این مکان‌ها است. امروزه رویکردها و راهکارهای مختلفی دربارۀ مرمت، احیا و بازآفرینی بافت‌های تاریخی در شهرها ارائه شده است. حال آن‌که به‌نظر‌می‌رسد در بیش‌تر آن‌ها جایگاه منظر و رویکرد منظرین به‌عنوان عاملی مؤثر در باززنده‌سازی و بازیابی هویت این مکان‌ها بسیار کم‌رنگ است. از این‌رو اصلی‌ترین هدف این پژوهش شناسایی و به‌کارگیری ارزش‌های منظرین و خاطرات جمعی در مدلی برای باززنده‌سازی و بازآفرینی پایدار بافت‌های تاریخی است که بتواند به‌صورتی مؤثر بر خوانش و ادراک روایت این مکان‌ها در تعامل با منظر اثر گذارد. در این نوشــتار که با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و مطالعۀ موردی انجام‌گرفته، با به‌کارگیری روش کتابخانه‌ای و میدانی به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شده و به مــرور مســتندات مربوط به منظر و رویکرد منظرین و مکان، هویت مکان، حس مکان و ســطوح مختلف آن پرداخته شده اســت. نگاه منظرین به‌عنوان رویکردی نوین در احیا و بازآفرینی بافت‌های تاریخی (به‌مثابۀ مکان) می‌تواند به حفاظت از ارزش‌های ملموس و ناملموس این مکان‌ها و تداوم حیاتشان کمک کند و البته در مقیاسی کلان‌تر، حفاظت از روایت تاریخ شهر را موجب شود. این مهم می‌تواند در افزایش حس تعلق شهروندان به شهر مؤثر باشد. حس تعلق عامل مؤثر در تداوم و پایداری مکان است. منظر مکان‌های تاریخی در اصل متنی غنی است که هرگونه دخل و تصرف، تغییر و تعامل با آن بدون قرائت و ادراک روایت مربوطه میسر نیست که از این حیث، به‌کارگیری نگاه منظرین به‌واسطۀ تقویت ارتباط با مکان می‌تواند مهم و ارزشمند به حساب آید. به‌کارگیری رویکرد منظرین در بازآفرینی و احیای بافت‌های تاریخی می‌تواند به تداوم امکان خوانش درست متن منظر و ادراک روایت تاریخی مکان در بافت‌های تاریخی کمک کند و تقویت پایداری شهرهای تاریخی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring Functional Features of Landscape Approach in Regeneration of Historical Fabrics (Case Study: Takht-e Gonbad Neighborhood, Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Ali Moazzeni Khorasgani 1
  • Mahdi Haghighatbin 2
1 Ph.D. in Landscape Architecture, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The sustainability of historical fabrics poses a challenging issue for architects, conservators, and other professionals and stakeholders in this field. Numerous articles, research papers, and projects have been proposed and implemented, which can be broadly categorized into two approaches. The first approach focuses on the physical aspects and the built environment of historical fabrics, addressing the issues related to structures and their physical connections. The second approach presents behavioral, socio-cultural, and symbolic studies regarding historical fabrics. Neither of these two approaches, which provide a discrete and tangible understanding of these valuable places, has been able to be effectively implemented on its own. Therefore, the primary concern of this research is how to employ landscape-oriented approaches in preserving and revitalizing the values of historical fabrics and strengthening the collective memory as an influential factor in their sustainability within the reconstruction and revitalization programs. In this study, after defining the landscape and its relationship with place and the significant factors that enhance this relationship, the landscape and spatial characteristics of historical fabrics are analyzed. Furthermore, various opinions of experts in this field are examined and classified. The aim is to identify the landscape values and their impact on the identity of historical fabrics, formulating a general roadmap for their sustainable regeneration and revitalization. Various approaches and strategies have been proposed to conserve, restore, and revitalize historical fabrics in cities. However, in most cases, the role of landscape and landscape-oriented approaches as influential factors in reviving and retrieving their identities must be adequately emphasized. Therefore, the primary objective of this paper is to identify and utilize the landscape values and collective memories to develop a model for the sustainable revival and revitalization of historical fabrics that can effectively contribute to the interpretation and perception of the narratives of these places in interaction with the landscape. This study is an analytical-descriptive research methodology employing a case study approach.  Data were collected through library and field research. It explores the relevant literature on the landscape, landscape-oriented approaches, place identity, sense of place, and their different dimensions. The landscape-oriented perspective, as a novel approach to the conservation and revitalization of historical fabrics (as places), can assist in protecting their tangible and intangible values and ensuring their sustainability. Moreover, on a larger scale, it can contribute to preserving the historical narrative of cities. This aspect can significantly impact enhancing the sense of belonging among citizens, which is an influential factor in the continuity and sustainability of a place. Historical fabrics inherently possess a wealthy textual content; any intervention, alteration, or interaction without understanding and perceiving the related narrative would be incomplete. In this regard, employing a landscape-oriented approach by strengthening the connection with the place is essential and valuable. Integrating landscape-oriented approaches in revitalizing and restoring historical fabrics can enable a correct interpretation of the landscape narrative and the historical narrative of the place within historical fabrics and contribute to their sustainable stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • Landscape approaches
  • Sustainability
  • Historical urban fabrics
  • Revitalization
ابویی، رضا و دانایی‌نیا، احمد. (1390). نقش مشارکت مردمی در کاهش خسارات ناشی از زلزله در بافت‌های تاریخی.‎ مرمت آثار و بافت‌های تاریخی فرهنگی، 1(2)، 53-62.
انصاری، مجتبی. (۱۳۹۶). منظر شفابخش: چالش‌های نظری و روش‌شناسی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی هنر و معماری، (۲۵)، ۵-۱۴.
پاکزاد، جهانشاه. (1388). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (3)، از فضای تا مکان. تهران: انتشارات شهیدی.
پورجعفر، محمدرضا و رضایی‌راد، هادی. (1392). مدیریت بافت‌های تاریخی-فرهنگی با تعیین عرصه‌های بحرانی به کمک منطق فازی با استفاده از GIS. مطالعات مدیریت شهری، 5 (15)، 1-12.‎
حیدری، محمد. (۱۳۹۸). خوانش منظر باستان‌شناسی (بازسازی لایه‌های ادراکی و اکولوژیکی) (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد معماری منظر). دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
رحیمی اتانی، سمیرا؛ بذرافکن، کاوه و رئیسی، ایمان. (1399). بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی؛ نمونۀ موردی: مسجد ولیعصر. باغ نظر، 17 (83)، 41-52. 
رشید کلویر، حجت‌الله؛ عباس‌زاده دیز، فاطمه؛ اکبری، حسن و شاهرودی کلور، مرضیه. (1398). بررسی حس تعلق به مکان از منظر شاخص‌های کالبدی و غیرکالبدی در خانه‌های مستقل و مجتمع‌های آپارتمانی (مطالعۀ موردی: شهر تبریز). جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، 6 (2)، 195-215.‎
رئیسی، محمدمنان و نقره‌کار، عبدالحمید. (1394). هستی‌شناسی معنا در آثار معماری. هویت شهر، 9 (24)، 5-16.‎
صفامنش، کامران و منادی‌زاده، بهروز. (1382). ساختار کالبدی شهر تبریز و تحولات آن در دو سدۀ اخیر. گفتگو، (18)، 33-54.
فارسی آستانه، ندا؛ حقیقت‌بین، مهدی و رهبرنیا، زهرا. (1401). رخداد تعامل در منظر و اثرگذارى مؤلفه‌های انسانى و محیطى بر آن. منظر، 14(61)، 76-89.
فتحی، ‌میلاد و رئوف، محمدمهدی. (1399). احیای نقش مراکز مذهبی در طرح‌های مرمت بافت‌های تاریخی شهری مبتنی‌بر ملاحظات فرهنگی؛ مورد مطالعه: بافت تاریخی محلۀ پشت گنبد اصفهان. پژوهش‌های مرمت و معماری ایرانی اسلامی، 6 (3)، 29-48.‎
فکوهی، ناصر. (1388). تبیین یک الگوی هویتی ترکیبی شهری در جهت پیشرفت و توسعۀ کشور. برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 7 (22)، 103-141.‎
فلاحت، محمدصادق؛ کمالی، لیلا و شهیدی، صمد. (1396). نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری. باغ نظر، 14 (46)، 15-22.
کاشی، حسین و بنیادی، ناصر. (1392). تبیین مدل هویت مکان-حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن (نمونۀ موردی: پیاده‌راه شهر ری). معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا)، 18 (3)، 43-52.
کرباسی، عاطفه و سلطانی، علی. (1383). طراحی معماری پشت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان (خلاصۀ پایان‌نامه). اثر، 25 (36)، 285-290.‎
مثنوی، محمدرضا. (1382). توسعۀ پایدار و پارادایم‌های جدید توسعۀ شهری (شهر فشرده و شهر گسترده). محیط‌شناسی، 31 (1)، 89-104.‎
منصوری، سید امیر. (1383). درآمدی بر شناخت معماری منظر. باغ نظر، 1 (2)، 69-78.
منصوری، سید امیر و فرزین، محمدعلی. (1395). رویکرد منظرین در طراحی شهر، روش‌شناسی طراحی شهری. تهران: پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر.
منصوری، مریم‌السادات. (1387). منظر، مکان، تاریخ. باغ نظر، 5 (9)، 81-90.
نظام محلات و ساختار تاریخی. (1394). مهندسین مشاور باوند، آرشیو سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان، ایران.
Berque, A. (2010). Territoire et personne: l’identité humaine. Desigualde & diversidade–Rivista de viesna socials da PUC-Rio, 6, 35-37. 
Carmona, M. (2021). Public places urban spaces: The dimensions of urban design. London: Routledge.
Collot, M. (2011). Thought-Landscape, Philosophy, Arts, Literature. Paris: Actes Sud. 
Dominy, M. I. C. H. È. L. E. (2002). Houses Far from Home: British Colonial Space in the New Hebrides. London: The Contemporary Pacific. 
Hall, P. G. (1998). Cities in Civilization. V. 21. New York: Pantheon Books.
Hull IV, R. B., Lam, M. & Vigo, G. (1994). Place identity: symbols of self in the urban fabric. Landscape and Urban Planning, 28 (2-3), 109-120.
Kaltenborn, B. P. (1998). Effects of the sense of place on responses to environmental impacts: A study among residents in Svalbard in the Norwegian high Arctic. Applied Geography, 18 (2), 169-189.
Lemon, M. A. (2023). My Career Accomplishments, Experiences, and Work‐Life Balance. Perspectives of Earth and Space Scientists, 4 (1), CN000208.
Lynch, K. (1972). The openness of open space, Arts of environment. Chicago: Aidan Ellis.
Moazzeni Khorasgani, A. & Villalobos, M. H. (2023). Mindscape and Its Effect on Cities’ Sustainability: A Case Study of Bronzeville Neighborhood Chicago. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, 2350016.
Moazzeni Khorasgani, A. M., Villalobos, M. H. & Eskandar, G. A. (2023). Sustaining Historic Cities: An Approach Using the Ideas of Landscape and Place. ISVS e-Journal, 10 (1), 320-332.
Nasar, J. L. & Jones, K. M. (1997). Landscapes of fear and stress. Environment and Behavior, 29 (3), 291-323.
Norberg-Schulz, C. (1981). Chicago: vision and image. In M. Casari & V. Pavan (Eds.), New Chicago Architecture. Chicago: Pavan.
Rapoport, A. (1982). Urban design and human systems: On relating buildings to the urban fabric. In Human and energy factors in urban planning: a systems approach. Springer: Dordrecht. 
Relph, E. (1976). Place and placelessness. The Modem Urban Landscape. London: Pion Limited.
Rossi, A. & Tarragó, S. (1982). La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
Shamai, S. (1991). Sense of place: An empirical measurement. Geoforum, 22 (3), 347-358.
Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity. Environment and Behavior, 34 (5), 561-581.
Tuan, Y. F. (1993). Passing strange and wonderful: Aesthetics nature and culture. New York: Island Press.