دوره و شماره: دوره 9، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 1-71 
4. منظر صوتی مثبت در فضای شهری

صفحه 30-37

عباس غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ نسرین محسن حقیقی