دوره و شماره: دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 1-69