دوره و شماره: دوره 9، شماره 38، بهار 1396، صفحه 1-74 
3. مفهوم شفابخشی در ایران

صفحه 20-31

مریم زاهدی؛ سید امیر منصوری؛ محمدمهدی سنماری؛ محمد مهدی ضرابی


6. باغ‌های درمانی

صفحه 60-69

زهرا پورسلیمان امیری؛ پویان رشتی محمد