دوره و شماره: دوره 5، شماره 24، آذر 1392، صفحه 52-57