نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش‌آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر، تهران، ایران.

2 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

آن‌چه برای نسل باقی‌مانده از دفاع مقدس و مدافع ارزش‌های انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی و برای نسل بعد از جنگ و نسل حاضر دارای اهمیت بسیار است، شناخت دقیق ابعاد دفاع مقدس و ارزش‌های نشئت‌گرفته از آن و همچنین استمرار و حفظ این دستاوردها و ارزش‌هاست که می‌بایست به خوبی تبیین و بازتعریف شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت نحوۀ استفاده و کاربرد عکس‌های رزمندگان در دوران جنگ و پس از آن در فضاهای شهری به ویژه در جریان زندگی شهری شهروندان با تأکید بر عکس‌های غیررسمی جنگ و شهدا است. به منظور دستیابی به این هدف، تصاویر به‌کار‌گرفته‌شده در محلۀ شهدای شهرستان آران در بیدگل کاشان به عنوان نمونۀ مورد مطالعۀ پژوهش برگزیده شد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد پیمایشی بهره گرفته شده است و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبۀ ساختاریافته به همراه بررسی مستندات کتابخانه‌ای و اینترنتی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهل محل دل‌بستگی خاصی به محلۀ خود داشته و با استفاده از عکس، سعی در ایجاد همدلی و پیوند نسل‌ها دارند. عکس‌های فضاهای عمومی بیشتر از روایت رسمی دولتی پیروی می‌کند که در آن نگاهی ریاضی‌وار به جنگ حکم‌فرماست. در مقابل روایت مردمی از جنگ بیشتر در فضاهای شخصی وجود دارد که در بعضی مواقع هماهنگ با روایت رسمی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Photography in Urban Landscape, Presentation of Martyrs Images in the Urban Life

نویسندگان [English]

  • Shahriar Khonsari 1
  • Naser Barati 2
  • Shohreh Javadi 3
1 Nazar Research Center, Teharn, Iran.
2 Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 College of Fine Art, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

What is vital for the generation of the Sacred Defense, advocating Islamic values during Iran-Iraq war and also for the post-war and present generations, is to know the exact dimensions of the sacred defense and its values, as well as to continue and preserve the achievements and values that must be well explained and redefined. The present study examines the importance of using combatants’ photographs during and after the war in urban spaces, especially within the urban life of citizens, with an emphasis on intimate photographs of war and martyrs. For this purpose, the photographic murals installed in the “Shohada Neighborhood” in Aran and Bidgol at Kashan have chosen as a case study. In this study, a descriptive-analytical methodology has used with a survey approach. For data gathering, a structured interview used along with a review of library and online documentation. The results of the Research indicate that the residents have a specialized attachment to their neighborhood and, using photographs, are trying to create empathy and linkage of generations. The photographs in public spaces follow a more formal official narrative, with a mathematical look at the war. On the contrary, the public narrative of war is mostly in personal spaces, is not identical with the official narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyrs' photos
  • professional and non-professional photography
  • urban life
• امین زاده، بهناز و یزدی، مهدی. (1396). ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری. هویت شهر، 11 (4): 45-56.
• پروین، حسین و فرنوش، فهیمه. (1395). یادمان شهدای گمنام؛ بررسی دو رویکرد منظره‌پردازی در ایران و عراق. مجلۀ منظر، 8 (34): 94-107.
• تاسک، پتر. (1388). سیر تحول عکاسی. در عکاسی ایران. چاپ ششم، ترجمه و تألیف محمد ستاری، تهران: انتشارات سمت.
• تاریخچۀ محلات قدیمی شهر بابل قابل دسترس در وبسایت شهرداری بابل: http://www.babolcity.ir/fa-IR/DouranPortal/ تاریخ دسترسی: دی 1397.
• جان‌بزرگی، سعید. (۱۳۸۳). عکاسی در جنگ. تهران: انتشارات روایت فتح.
• خونساری، شهریار. (۱۳۸۵). تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان. تهران: نشر علم.
• زرقی، محمد. (1395). بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعۀ عکاسی سدۀ 19 ایران. نامۀ انسانشناسی، 13 (23): 130-159.
• مرادی، مهرداد. (1388). تأثیر جنگ تحمیلی بر روند عکاسی مستند ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد عکاسی، تهران: دانشگاه تهران.

• Musek, J. (1998). Political and religious adherence in relation to individual values. Studia Psychologica (Bratislava, Slovakia), 40 (1–2): 47-59.
• Odin, R. (1999). La Question de la’Amateur. Communications, 68: 47-89.
• Perlmutter, D. (1999). Visions of War: Picturing Warfare from the Stone Age to the Cyberage. New York: St. Martin’s.
• Peters, J. D. (2001). Witnessing. Media, Culture & Society, 23(6): 707–723.