منظر معنوی رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

درک رویدادهای گردشگری به بررسی های زمینه‌ای وابسته است، به خصوص زمانی که رویداد مورد بررسی از جنس اعتقادی و معنوی باشد. اربعین حسینی یکی از رویدادهای خاص و ریشه‌دار اسلامی است که در سال‌های اخیر مورد توجه ویژة پژوهشگران قرار گرفته است. پیاده‌روی و سختی‌های راه برای رسیدن به یک مقصد مشترک، مفاهیم خاصی را تولید کرده است که تنها با تفسیرگری و ورود به آن قابل درک است. این پژوهش کیفی که با استفاده از ۳۸ مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد صورت گرفته است. برای رسیدن به اشباع نظری مصاحبه به صورت گلوله برفی صورت گرفت. همزادپنداری، حس امنیت در عین ناامنی، مهمان‌نوازی‌های صادقانه، تجربۀ عشقی داوطلبانه و نهایتاً عشق دوطرفۀ میزبان و میهمان به سیدالشهدا (ع)، مؤلفه‌های درک معنوی زائران را شکل می‌دهند. اربعین یک پدیدۀ هلوگرافیک است که از هر زاویه به آن نگاه شود، جلوهای خاص از معنویت را در خود دارد. منظر معنوی این پیاده‌روی را می‌توان مجموعه‌ای از دریافت‌ها و احساساتی دانست که ترکیبی است از محیط پیاده‌روی، خاطرات نقل‌شده از امام حسین (ع)، انگیزه‌های فردی زائرین و اتفاقات جاری در مسیر پیاده‌روی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Landscape Aspect of the Mourning Parade on the Fortieth Day after Imam Hussein’s Martyrdom

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Doroudian
چکیده [English]

Perception of the tourism events requires contextual investigations, especially when the studied event is of belief and spiritual ones. Arba’ein-e-Hosseini  is a special and deep-rooted Islamic event that has drawn the researchers’ attentions during the recent years. Walking and the difficulties encountered on the path towards a common destination have produced special concepts that can be understood only through interpretation and getting involved in them. The present qualitative research was carried out using interviews, observations and document investigation based on snowball method for reaching a theoretical saturation following 38 interviews. Sympathy, feeling safe in Utmost insecurity, competitive hospitalities, voluntary love for Imam Hussein (PBUH) and, finally, bilateral love of the host and the guest for Imam Hussein (PBUH) are the components of the pilgrims’ spiritual perception. Arba’ein is a holographic phenomenon that if viewed from every angle, reveals a certain manifestation of spirituality. The spiritual landscape aspect of this mourning parade can be realized as a collection of various perception and feelings of the parade environment, memories quoted from Imam Hussein (PBUH), pilgrims’ individual motivations and the things events happening in the course of this mourning parade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arba’ein mourning parade
  • spiritual landscape aspect
  • Arba’ein-e-Hosseini
  • Imam Hussein (PBUH)
ابن‌طاووس، علی ابن موسی. (1383). اقبال الاعمال. 3 ج. قم: سماء قلم.
ابن‌جوزی، یوسف. (1379). تذکرة الخواص، ترجمه: محمدرضا عطائی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
ابن‌قولویه قمی، ابوالقاسم. (1377). کامل الزیارات، ترجمه: ذهنی تهرانی. تهران: انتشارات پیام حق.
ابوالمعالی‌‌حسینی، خدیجه‌. (1390). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: نشر علم.
ایمانی‌خوشخو، محمدحسین، پورجم علویجه، افسانه و نادعلی‌پور، زهرا. (1394). مطالعات گردشگری. تهران: جهاد دانشگاهی.
پاک‌نیا، عبدالکریم. (1383). اربعین در فرهنگ اهل بیت(ع). ماهنامة مبلغان، (52): 21-33.
تقوی، سیدرضا. (1368). اربعین در فرهنگ اسلامی. ترجمه: رضا تقوی‌دامغانی.
خاکی‌، غلام‌رضا. (1392). روش تحقیق گرانددی در مدیریت (با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی). تهران: فوژان.
دویر،لاری.(1394). اقتصاد و سیاست‌گذاری گردشگری. ترجمه: ولی‌الله علی‌زاده و محمدحسین ایمانی‌خوشخو. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
صنعتی، سمیه. (1390). سوگواری از منظر مذاهب، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. مشهد: دانشکدة الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری دانشگاه فردوسی مشهد.
طبرسی، حسن بن فضل. (ق1370) مکارم الاخلاق، ترجمه میرزا محمدعلی مدرس چهاردهی، قم: ناشر شریف رضی.
لطفی، مهدی. (1379). جرعه‌نوش غدیر. قم: نسیم حیات.
محدثی، جواد. (1389). فرهنگ عاشورا. قم: نشر معروف.
محقق‌داماد، سید مصطفی. (1395). گردشگری و معنویت، اولین کنفرانس گردشگری و معنویت. تهران: دانشگاه علم و فرهنگ.
پژوهشکدة حج و زیارت. (1394). مجموعه مقالات اربعین. تهران: انتشارات معارف.
همایون، محمدهادی و بد، مهدیه. (1394). تبیین انگیزه‌های معنوی گردشگران در سفرهای معنوی، مطالعة موردی رویداد پیاده‌روی اربعین. اولین کنفرانس گردشگری و معنویت. تهران: دانشگاه علم و فرهنگ.
Jamal, T. & Robinson, M. (2011). Handbook of Tourism Studies. Los Angeles, Calif.: SAGE Publications Ltd.
Tribe, J. (2009). Philosophical Issues in Tourism. Bristol: Channel View Publications.