بازخوانی مفاهیم شهر الکترونیک

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد شهرسازی، گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شیراز

چکیده

زندگی انسان و شهر، دارای سیستمی زنده، پیچیده و پویا است. این سیستم در فرایند توسعه جوامع بشری، خاستگاه انواع و اقسام تحولات بوده است. با وقوع انقلاب انفورماتیک (فناوری اطلاعات) تغییراتی در این پرتو به وقوع پیوسته و تحولات عمیقی در جامعه و حوزه شهری پدیدار شده؛ به طوری که با پشت سر‌گذاشتن شیوه‌های سنتی زندگی، ارتباط تنگاتنگی میان تکنولوژی و ابعاد مختلف شهر و زندگی انسان ایجاد شده است. با ایجاد شکل جدیدی از حیات شهری در کنار شهر واقعی، مفهوم شهر مجازی مطرح شده که با به کار‌گرفتن موضوعات مربوط به مسایل الکترونیکی، شهرهای الکترونیک شکل گرفته است. امروزه شهر الکترونیک با تکیه بر توانمندی سامانه‌های اطلاعات و کم‌رنگ‌تر شدن مرزهای سنتی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. البته باید مد نظر داشت که این پدیده نیز دارای تبعات مثبت و منفی مربوط به خود است؛ اما واقعیت آن است که کشورهای مختلف در ایجاد شهر الکترونیک و دولت الکترونیک و به تبع آن شهروند الکترونیک گام‌های اساسی برداشته‌اند. از طرفی، دیدگاه شهر الکترونیک با خلق فضاهای مجازی و بهره‌مندی از پیشرفت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات به طور روز افزونی مورد توجه نظریه‌پردازان و مدیران شهری است. این مقاله تحقیقی بر آن است تا با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، به تبیین شهر الکترونیک و مفاهیم مربوطه و ضرورت ایجاد آن بپردازد و نهایتاً با نتیجه‌گیری از ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در ایران، راهکارهایی ارایه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation of the Concepts of Electronic city

نویسنده [English]

  • Emad Ketabchi
M.A. in urban planning, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The concept of human living and city is a complex and active system in development. This system in the process of the development of human societies has seen different and extensive changes. With the information technology revolution, societies have been deeply changed and the relations among human beings have seen new varieties, such that with passing from the traditional forms of livings, there has come forward a new way of life and a close relationship between technology and different dimensions of life and human societies. There is now a new form of living in a virtual city in close connection with the old and traditional meaning of a city, coming into being due to its role in the new electronic city. Today and electronic city, due to capabilities upon the information systems and due to loss of abilities of the old traditional cities have become more powerful and effective. The new era in the system of information and its own positive and negative points. In reality, different countries and societies have taken important steps in the development of this new concept. The main agenda for the electronic city consists of four parts: electronic living (life), electronic organization, electronic government and electronic infrastructure which are the aim of the empowerment of the communications of the country. From another point of view, with the existence of new virtual environments and the development s related to new Information Technology, the theorists and experts of concept of cities have paid close attention to this new era. Considering the ever growing needs of the country, if this situation is not given appropriate attention, in near future, we have to pay a few folds higher to continue this project. This research paper tries to understand and explain the concept and complexities of new electronic city, in relation with the old and traditional ones and new concepts arising from the existence of such cities. This is done using an analytical and library like information gathering systems. At the end we conclude our research and explain about the necessities of existence of the electronic city in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic City
  • Electronic Citizen
  • Electronic Government
  • Information Communication and Technology