اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه تهران

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی نقش آب در شکل‌گیری عناصر معماری، به ویژه فضاهای مرتبط با آب در باغ‌ها است. هدف این تحقیق از یک‌سو طبقه‌بندی و تعریف انواع عناصر و فضاهای مرتبط با آب و به ویژه حوض در باغ‌ها و از سوی دیگر بررسی اشکال مختلف ‌آنها است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است، داده‌ها نخست طبقه‌بندی و مقایسه و سپس تحلیل شده‌اند. مبانی نظری تحقیق بر این نکته استوار است که از یک‌سو پدیده‌های محیطی و اقلیمی و از سوی دیگر ویژگی‌های کارکردی باغ‌ها و مفاهیم فرهنگی آب، نقش مهمی در چگونگی شکل‌گیری عناصر آبی و به ویژه حوض‌ها داشته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد آب نقش اصلی در شکل‌گیری باغ در نواحی گرم و خشک داشته است و حوض مهم‌ترین عنصر آبی است که به شکل‌های بسیار متنوعی در طراحی و ساخت باغ‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. مفاهیم فرهنگی آب در جهان اسلام و به ویژه در ایران نیز در چگونگی شکل‌گیری کالبدی و موقعیت بعضی از حوض‌ها نقش داشته است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین و مقدس‌ترین نقش‌های عناصر آبی مربوط به حوض بوده ولی از دوره قاجار نوعی سنت‌شکنی در این زمینه آغاز شده است. از این دوره در بسیاری از موارد جنبه‌های تزئینی و فانتزی آب بر جنبه‌های نمادین آن فزونی گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of Water, It's Elements and Pools in Persian Garden

نویسندگان [English]

  • Hossein Soltanzadeh 1
  • Alireza Soltanzade 2
1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 University of Tehran
چکیده [English]

Title of this research is to analyze the impact of water on the formation of architectural elements, especially the spaces that are related to the bodies of water in the gardens. On one hand, the aim of this research is to categorize and define different types of spaces and elements that are connected with the water and to analyze different forms of it on the other hand. The research method is a descriptive-analytic type, and the data were categorized and analyzed afterward. The methodology of the research is based on the fact that the environmental and climatic phenomena on one hand, and the functional specifications together with the cultural concepts of the water in the gardens, have played a major role in the formation of water elements, especially pools on the other hand. The research result shows that how water has played a major role in the formation of gardens in hot and dry areas, and pools are the most important water elements which have been used in various different shapes in the design and construction of the gardens. The cultural concepts of the water in the Islamic era, and especially in Iran have a role in the physical formation and the location of some ponds. It seems that one of the most important and divine water elements is related to the pool, but a number of changes in this tradition were made during the Qajar era. During this period of time, a large number of ornamental and fantasy aspects was added to its symbolic dimensions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden
  • water elements and spaces
  • pool
  • pool-houses
  • pond