زیباشناسی منظر خیابان‌های تهران؛ سیاست‌های زیباسازی خیابان‌های تهران در چهار دوره تاریخی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

پس از انتخاب تهران به عنوان پایتخت توسط «آغامحمدخان قاجار»، تحولات اساسی در ساماندهی و توسعه تهران به وجود آمد. محور این تحولات، کشف «خیابان» به عنوان فضایی قابل سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف بود. ایجاد احساس مطلوبیت هرچه بیشتر در شهر که با زیبایی خیابان رابطه مستقیم دارد، به توسعه بیش از پیش خیابان‌ها منجر شد.
تهران معاصر در چهار دوره تاریخی (قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی) نگرش‌های متفاوتی را در عرصه مدیریت شهری خود تجربه کرده است. زیباشناسی منظر خیابان‌های تهران در پی یافتن راهبردها و چگونگی این نگرش‌ها در زمینه ساخت و مدیریت خیابان است. از آنجا که بسیاری بر این عقیده‌اند تهران دارای اغتشاش بصری است، زیباشناسی منظر خیابان‌های تهران معاصر می‌تواند راهبردهای برون‌رفت از این معضل را در حوزه مورد بحث نمایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of Streetscapes in the City of Tehran; Management of Tehran’s Streetscapes through Four Epochs

نویسنده [English]

  • Mohammad Atashinbar
Ph.D Student in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

After Agha Mohammad Khan Qadjâr chose Tehran as Iran capital, major changes occurred in Tehran. One of the strategic elements in this development was "street" role, which was recognized as an investment key for City management to participate in this improvement. Streets were more enhanced and developed by creating more favorable impression of the city, which has a direct relationship with the beauty of the streets.
Contemporary Tehran (1850 – 2012) in its four historical periods (Qadjâr, Pahlavi I, Pahlavi II and the Islamic Republic) has experienced different visions in City management. Aesthetics street landscape of Tehran has been seeking for strategies of those visions in construction and management of the street. Many believe that Tehran has visual disturbance, while aesthetics street landscape of Tehran can present the strategy of getting out of those known illness.
Hypothesis
It appears that aesthetic authorities have always influenced aesthetics street landscape of contemporary Tehran. Having no clear strategy in street landscape has caused the visual disturbance creation in the period of the Islamic Republic (1978 till now).
Methods
This research is based on followings:

Recognizing street landscape as citizen’s perception of street.
Referring to official documents and qualitative analysis of the streets for presenting the aesthetic street landscape criteria.
Analyzing one of the well-established landscape streets in each era.
Aesthetics street landscape Interpretation policies based on criteria provided in the selected streets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Street landscape
  • Contemporary Tehran