الگویابی معماری مساجد چین (نمونۀ موردی: مسجد جامع شیان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 پژوهشگر دکتری تخصصی مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

سرزمین چین از تمدن‌های اصلی شرق بوده که هیچ‌گاه در قلمرو مسلمانان نبوده یا حکومتی با دین اسلامی نداشته است، لیکن از ابتدای شکل‌گیری تمدن اسلامی تا به امروز مسلمانانِ چین جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. معماری از بارزترین یادگارهای تمدن بشری بوده و در تمدن مسلمانان چین نیز آثار ارزشمند معماری ساخته شده است. سؤال اینجاست در تمدنی که مسلمانان از طریق روابط اقتصادی و یا فرهنگی ایجاد نموده و باعث انتقال دین اسلام و شکل‌گیری مساجد چینی شده‌اند، مساجد چین از کدام الگوی معماری برگرفته شده‌اند؟ برای پاسخ به این سؤال یکی از نمونه‌های کامل مساجد چین به نام مسجد جامع شیان بررسی شده است. در مقالۀ حاضر برای کشف الگوی معماری این مسجد، ویژگی‌های مساجد اولیۀ اسلامی و معماری بومی قبل از اسلام چین مقایسه شده‌اند. مقالۀ پیش ‌رو بر این فرض استوار است که الگوی معماری مساجد چینی برگرفته از معابد کهن آن تمدن است. روش تحقیق، مطالعۀ موردی و استنتاج از ویژگی‌های نمونۀ انتخابی، مسجدالنبی، از مساجد اولیۀ اسلامی و معبد کنفوسیوس نانجینگ از معماری بومی قبل از اسلام چین است. در نهایت مقایسۀ تطبیقی مسجد جامع شیان با مساجد اولیه و معابد چینی نشان می‌دهد که الگوی معماری این مسجد، برگرفته از معابد سنتی چین بوده و تأثیرپذیری آن از مساجد اسلامی محدود به جهت‌گیری بنا، وجود محراب، تغییر عملکرد فضاهای معماری سنتی و حضور خطوط اسلامی در تزیینات سنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding the Architectural Pattern of Chinese Mosques (Case Study: The Great Mosque of Xian)

نویسندگان [English]

  • Eham Nouri 1
  • Ehsan Dizani 2
1 Ph.D. Student in Architecture, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Architecture Conservation, Art University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The land of China has always been one of the main civilizations of the East. This country has never been part of the Muslim realm or even had a government with the Islamic religion. However, from the beginning of the formation of Islamic civilization until today, Chinese Muslims have had a special place, such as masque. Architecture is one of the most prominent relics of human civilization, and in this regard, valuable works have been created in Chinese Muslim civilization. There is a question here that where has the architectural model of Chinese mosques come from, considering the civilization that Muslims have created through economic or cultural relations leading to the transmission of Islam and the formation of Chinese mosques; To answer this question, one of the perfect examples of Chinese Mosques called the Great Mosque of Xian has been reviewed. In the present study, to discover the architectural pattern of this mosque, the characteristics of the early Islamic mosques and the pre-Islamic architecture of China have been compared. The present article is based on the premise that the architectural model of Chinese Mosques has been derived from its ancient temples. The adopted research method is a case study analysis, and interpretations are based on the features of the selected sample of ‘Medina Mosque’, from the early Islamic mosques, and the ‘Confucius Nanjing Temple’ from the native architecture of China in pre-Islamic times. The comparative study of the Great Mosque of Xian with early Chinese mosques and temples shows that the architectural pattern of this mosque is derived from the traditional Chinese temples and its influence from Islamic mosques is limited to the building direction the presence of Mihrab, changing the function of traditional architectural spaces and using Islamic architectural scripts in traditional decorations of the target building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Pattern
  • Chinese Architecture
  • Great Mosque of Xi’an
  • Confucius Nanjing Temple
پیرنیا، محمدکریم. (1389). سبک‌شناسی معماری ایرانی. تهران: سروش دانش.
دیزانی، احسان. (1392). ساختار شکل در ابنیۀ آیینی اسلام. هنر و تمدن شرق، 1(2)، 17-12.
دیزانی، احسان. (1396). الگویابی معماری مساجد هند. باغ نظر، 14(48)، 82-69.
گاردنر، هلن. (1374). هنر در گذر زمان (ترجمۀ محمدتقی فرامرزی). تهران: نقش جهان.

Andrianawati, A. & Lestari, N. L. (2019). Acculturation of Chinese and Islamic Culture at the Interior of the Ronghe Mosque. 6th Bandung Creative Movement International Conference in Creative Industries. Bandung, Indonesia.
Del Medico, C. (2017). Traditional Hui Mosques in Northern China. European Research Center for Chinese Studies, (1), 1-14.
Gao, X., Ma, X., Wang, K., Huang, P., Mi, X. & Liu, K. (2019). Comparative study on the Choice of Muslim Migrant Residence in Xian and Lanzhou Cities, China. International Journal of Science Studies, 7(6), 133-144.
Hagras, H. (2017). An ancient mosque in Ningbo, China “Historical and Architectural study”. Journal of Islamic Architecture, 4(3), 102-113.
Hagras, H. (2019a). Xian Daxuexy alley Mosque: Historical and Architectural study. Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies «EJARS», (9), 97-113. 
Hagras, H. (2019b). The Ming court as patron of the Chinese Islamic Architecture: the case study of the Daxuexi Mosque in Xi’an. Shedet Issue, (6), 134-158.
Hoteit, A. (2015). Contemporary architectural trends and their impact on the symbolic andspiritual function of the mosque. International Journal of Current Research, 7(03), 13547-13558.
Huajuexiang Mosque (n.d.). Retrieved May 14, 2017, from https://archnet.org/sites/3973/.
Kadoi, Y. (2018). Nancy Shatzman Steinhardt. China’s Early Mosques. Abstracta Iranica [Online], (40-41), 1-3.
Qurrat ul Ain, A. (2015). Everyday life of a chinese muslim: Between religious retention and material acculturation. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14(40), 209-235.
The Guidebook of Xian Great Mosque (brochur). (2010).
Wain, A. (2016). Islam in China: The Hān Kitāb Tradition in the Writings of Wang Daiyu, Ma Zhu and Li u Zhi: with a Note on Their Relevance for Contemporary Islam. Islam and Civilisational Renewal, 7(1), 27-46.