نگاه به شهر، از بالا یا از درون

نویسنده

دکترى شهرسازى، عضو هیئت علمى دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه بین‌المللى امام خمینى (ره) قزوین.

چکیده

شکل دادن به کالبد شهرى بزرگ چون تهران، به نحوى که به یک انسجام قابل قبول و قابل احساس برسد، و جهات مختلف آن، توسط عامه مردم، قابل فهم باشد، یکى از اصلی ترین و مهمترین بخش هاى یک برنامه توسعه کالبدى علمى و منطقى براى این شهر است. اگرچه همه کارشناسان و دست اندرکاران رشته شهرسازى بر این امر اتفاق نظر دارند که تهران شهرى است بدون شکل منسجم، غیر قابل فهم، بدون مرکزیت اصلى و فاقد خوانایى، به نحوى که یک شهروند عادى به سختى قادر است که یک نقشه ذهنى (mental map) درست و قابل درک از کلیت آن براى خود فراهم آورد، چه رسد به تازه واردان به آن؛ اما در نهایت ساکنان شهر، براى تداوم حیات شهرى خود، کم و بیش مجبورند نقشه و الگوواره ذهنى خود از شهرشان را، هرچند ناقص، داشته باشند. توسعه کالبدى و غیر کالبدى تهران سالها بدون برنامه مشخص و به صورت موردى، مقطعى، سلیقه اى و جزیره اى اتفاق افتاده است و اینک با تصویب طرح جامع جدید امید می رود، پس از چند دهه توسعه بی برنامه، که تهران را از نظر کالبدى، به شهرى به شدت پراکنده، نامنسجم و اصطلاحاً، چهل تکه، تبدیل کرده است، ساختار فضایى این شهر به سامان آید. بدین ترتیب، یکى از اقدامات بسیار اصولى صورت گرفته در طرح جامع جدید تهران سعى در شکل دهى به ساختار کلى کالبدى شهر تهران بوده است. در این مقاله هدف بر آن است که با نگاهى انتقادى به فرایند روش شناسى و نیز محصول بدست آمده براى ساختار کالبدى فضایى شهر تهران، به روش متفاوت دیگرى اشاره شود که محصول آن م ىتواند مکمل ساختار و استخوانبندى پیشنهادى طرح جامع باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A glance to the city: from above or inside

نویسنده [English]

  • Naser Barati
Ph.D in Urban planning, councilor of the International University of Imam Khomeini– Qazvin.
چکیده [English]

Organizing the physical structure of a metropolitan city such as Tehran in a sensible and acceptable way which could be understandable for the majority of people is one of the main stages in regional planning for the city. Although urban planners and experts agree on the fact that Tehran does not have a coherent structure and it is not legible enough for people to have a clear mental image of the city, the residents of the city make a mental image of the city throughout the time whether it is complete and clear or not. Urban development in Tehran was without having a specific plan and was occasionally and dispersed which made the city fragmented. It is hoped that the fragmented structure of the city to be organized in the future decades by having the new master plan accepted. Therefore, one of the principles in the new master plan was to organize the physical structure of the city. In this paper through a critical approach to the process of generating the physical and spatial structure of the city, a new complementary method is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial structure
  • Mental map
  • Urban planning
  • Tehran
  • Comprehensive Plan