دوره و شماره: دوره 8، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 1-101 
5. مواجهه شهر اردبیل با دریاچه شورابیل

صفحه 32-39

احسان کرامتی؛ فیروز آرمون؛ سید یحیی خاتمی