دوره و شماره: دوره 2، شماره 9، مرداد 1389 
منظر فرهنگی استون‌هنج

صفحه 80-81

سارا پور‌یوسف زاده