دوره و شماره: دوره 11، شماره 46، بهار 1398 
8. موقتی بودن منظر

صفحه 62-73

10.22034/manzar.2019.84300

تیم اینگلد؛ ترجمه: مطهره فعالی؛ رسا مرادی