دوره و شماره: دوره 11، شماره 46، بهار 1398 
8. موقتی بودن منظر

صفحه 62-73

تیم اینگلد؛ ترجمه: مطهره فعالی؛ رسا مرادی