درآمد/ منظر ایرانی: تقدس بالا

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

1. ژیل کلمان، باغبان منظرساز منظر، دانشی میان‌رشته‌ای است که وجه غالب آن هنر است. کار هنر؛ آفرینش و صورت‌بخشی به اندیشه و مفهوم مجرد است. آن‌گاه که معنایی "بی‌صورت"، همچون خلوت، شکوه و صمیمیت در عالم ماده «صورت» می‌یابد و متولد می‌شود، هنر زاده شده است. کار هنر تجسمی (نقاشی، معماری، منظرسازی و سایر هنرهایی که در تولید خود با مصالح و ماده سروکار دارند) صورت‌بخشی به مفاهیم و معانی مجرد و بیان ادراکات مجردی است که به واسطه تجربه، تأمل و شهود در ذهن او پدید آمده است. اگرچه، سابقه «ژیل کلمان» در باغبانی، رویکرد او را در منظرسازی پدید آورده است، اما ذوق و تبحر کلمان در فضاسازی و آفرینش منظر، مرهون تأمل و تجربة اوست. کلمان در تبلوربخشیدن به نظریه‌های منظر و ساخت و پرداخت فضاهایی که عوام بفهمند و خواص بپسندند، موفقیت زیادی داشته است. طراحی او در پارک سیتروئن، طرحی موفق و درعین حال بدیع است که حاکی از نگاه عمیق و فلسفی او به پایان مدرنیسم است. ژیل کلمان در منظرسازی، نظریه‌هایی را مطرح کرده که وابسته به سابقة او در حوزة گیاه‌شناسی است. آنچنان‌که «برنارد لاسوس»، در خلق آثار خود و ارائة نظرات فلسفی منظر، رنگی از هنرهای تجسمی را دارد، کلمان از پیشینة گیاه‌شناسی بهره می‌برد. ایدة جهان‌باغ، که کره زمین را باغ و میراث طبیعت برای انسان‌ها می بیند، ناظر به اصالت طبیعت و بخش سبز آن در جهان‌بینی اوست. کلمان؛ نظریه‌پرداز، منظرساز و معلم بزرگی است که با مهربانی دعوت «منظر» را برای گفتگو پذیرفت. تحسین او نسبت به تمدن و باغ ایرانی نشانه دانش و اخلاق نیکوی اوست که برای ایرانیان مسئولیت‌آور است. تعبیر غرورآفرین ژیل کلمان نسبت به باغ ایرانی، آن‌گاه که بدانیم کارهای عمیقی برای شناخت و معرفی آن انجام نشده، مایة شرمساری می‌شود. امیدکه این نقص در آینده نزدیک جبران شود. 2. «برنارد لاسوس» در واکنش به شماره 13 مجله منظر طی یادداشتی ضمن تشکر به نکاتی اشاره کرده که ذکر برخی از آنها برای خوانندگان منظر مفید است : " مجله شما دارای ارائه‌ای عالی و انتخاب خوب عکس است. کلیت مجله به شدت مورد توجه من قرار گرفت". "حقیقتاً باور دارم که منظر، رشته‌ای برای آینده است. چنانچه ما توان آن را داشته باشیم که با مفاهیم و نگاه جدید و بنیادی به آن نظر افکنیم، ساماندهی سرزمین‌هایمان در ارتباط نوین از فضای شهری و روستایی شکل خواهد گرفت و قلمرو زیست فردای ما را خواهد ساخت." " شایسته است برای تداوم هدف مشترک منظرین‌مان مجله را برای یونسکو، ایفلا، وزارت فرهنگ فرانسه، وزارت توسعه پایدار فرانسه، شورای اتحادیه اروپا، مدرسه عالی منظر ورسای بفرستید". 3. منظر ایرانی درخت، در باور اسطوره‌ای ایرانیان، شی‌ء نیست. از این‌روست که در نواحی باستانی ایران، نمونه‌های متنوعی از درختان مقدس یافت می‌شود که در طول اعصار، محیط خود را به عنوان "مکانی" خاص برای تمرکز و ارتباط با آسمان تعریف کرده است. درخت مقدس در باور ایرانی باستان، نماد قدرت بیکران و خالق هستی بود. ودیعه و فرستاده او برای زمینیان بود که نشانه رحمت و نعمت آسمان به شماره می‌آمد. سرو کاشمر که به حسب روایت افسانه‌ها، سوغات بهشت بود که زرتشت به زمین آورده بود و هزاران درخت مقدس دیگر که در مرکز روستاها و شهرها، مکان مقدس را همراهی می‌کنند"منظر" خاصی به فضاهای جمعی ایرانیان می‌دهند. اعتلای مقام درخت در فرهنگ اسلام از «نشانه‌« که هویت خود را از واقعه یا حادثه وام می‌گیرد به "آیت" خداوند، که همچون تصویر در آینه، به معنای مقام تنزل‌یافته اوست، «درخت» را همچنان به عنوان عنصر معنابخش به مکان و منظر حفظ کرده است. «سید محمدباقر منصوری» در روایت خود از منظر ایرانی، درخت مقدس ماسوله را انتخاب کرده است : پلکانی دست‌ساز که در دل صخره کنده ‌شده تا راه را یکسره به مقصود برساند، درختی با شاخه‌های مملو از انرژی طبیعت بر بالای راه سر بر آسمان ساییده. فرم کاملاً آزاد شاخه‌ها که رد هیچ هرس و دخالت انسانی را برخود ندارد از ارج و قرب درخت حکایت می‌کند که همچون موجودی مقدس، انسان‌ها به آن دست‌اندازی نمی‌کنند. تنهایی درخت بر فردیت و مقام او می‌افزاید. مکان‌گزینی آن در نقطه‌ای اختصاصی برای او هاله‌ای از فضای معنوی آفریده که در طول تاریخ و در همة دوران‌ها برای مسلمانان و در سنت زیست آنها محترم شمرده می‌شده؛ زیرا فواید آن برای تنظیم احساسات جامعه شناخته شده است. حالت وحشی علف‌ها، زمینی ساخته‌نشده، تجرد و فردیت منظر این درخت در ورودی روستا و بر بلندی تپه‌ای که حریم آن است، فضایی عمومی و معنوی را پدید آورده است. منظر تک‌درخت کهنسال در نقطه‌ای استراتژیک از شهرها و روستاهای ایران که فضایی جمعی در پیرامون خود پدید آورده، نمونة بارز منظر ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction/Iranian Landscape: High Sanctity

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

1. Gilles Clement, the Gardener Landscape Designer Landscape is a correlated branch of science; it is an art. Creating and bringing an abstract concept to life is the work of art. As an undefined space like solitude, grace and intimacy is created in the material world, so is the art. Presenting the abstract concepts which are perceived through indecision and experience in mind is the work of any painter, architect, landscape designer and visual artist who deals with materials. Despite having a background as a gardener, he owes his brilliant style in landscape design to his indecision and experience in creation that has made Gilles Clement’s approach relevant to the broad world of the landscape design. He champions a “humanist ecology” for his theories in creating the spaces which people accept and designers enjoy. Clement’s concepts and designs for Andre-Citroen Park which is known as a novel post-modernist project showcases his philosophical reflections on the modernism abolishment. Gilles Clement theorizes in landscape from the basis of his knowledge as a botanist, just like Bernard Lassus who arrived at the practice of landscape architecture from the basis of an artist. The Planetary Garden idea that imagines extending the confines lavished on home gardens to the whole globe, defines his ideology to the nature and its green zone. Clement; the theorist, landscape designer and the great teacher generously accepted the “MANZAR” magazine invitation for an exclusive interview. His consideration to Iranian civilizations and Iranian gardens in his interview proves the profound knowledge and the appreciation he shows for Iranian people that outputs responsibility for them. Although he mentioned that the Persian gardens make us proud, it is sorrowful to know that there hasn’t been enough research and effort to recognize and introduce this legacy. We are hopeful to see experts succeed in discovering the new aspects of landscape design which will enhance the quality of life. 2. “Bernard Lassus” sent special thanks to us through a note after his interview with the 13th MANZAR magazine and indicated some points that might be helpful for our readers: “Your magazine benefits from an excellent presentation and an exquisite photo selection. The whole magazine attracted me thoroughly.” “Indeed, I believe that landscape architecture is a field for the future. If we have the ability to look upon landscape architecture with fundamental concepts and from new point of view, our countries will be organized with a new interrelation of urban and rural spaces that will be build our future territories.” It would be great to send the magazine for UNESCO, IFLA, French Culture Ministry, French Sustainable Development Ministry, The European Union and Versailles Landscape School for the achievement and continuity of our common goal. 3.Iranian Landscape In the Iranian mythical beliefs, no tree is considered as an object. Hence, a diversity of holy trees exists all over the country in the ancient Iranian regions that have transformed their environment to a special “place” for concentration and connection to the divinity. In ancient Iranian beliefs every sacred tree is a symbol of the almighty God and his infinite power, a sent element and a sign of mercy and blessing of the sky. According to the ancient myths the cedar of Kashmar was the heaven’s souvenir brought by Zoroaster to the earth. There are also other various examples of holy trees in multiple cities and villages that create a special landscape in many public places. In the Islamic culture, the promotion of tree position is gained from a symbol which borrows its identity from a phenomenon just like a “head” which is the reflection of the God and the depreciation of his position. The trees become the focal point in place and concept creation. “Seyed Mohammad Bagher Mansouri” has chosen the sacred tree of Masoule in his narrations. The handmade stairs are carved within a rock to create a nonstop way to the objective, a tree with branches that are full of natural energy. The free form of branches demonstrates no trace of human interference and depicts his sacredness that people do not disturb. The solitude of the tree adds to its individuality and position. Locating this tree in an exclusive spot has made a spiritual atmosphere which has been respected all over the history, because its benefits have been recognized in balancing the public feelings. The natural form of the weed, the untouched ground and the solitude and individuality of the tree in the entrance of the village have created a sacred and public space above the hill that is considered its territory. An ancient tree in a strategic spot in Iranian cities and villages that has created a public space is the predominant Iranian landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -