اصطلاحی ناکارآمد در فرهنگ شرق

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

یکی از عمیق‌ترین نیازهای ما، حس هویت و تعلق است. پیوستگی انسان به منظر و چگونگی پیداکردن هویت در منظر و مکان یک نیاز مشترک میان انسان‌ها است. لذا منظر آن چیزی که ما به سادگی می‌بینیم نیست، بلکه روش نگاه کردن است : ما با چشمانمان منظر را می‌بینیم ولی با ذهنمان آن را تفسیر می‌کنیم و ارزش‌ها را با دلایل ناملموس (معنوی) به آن (منظر) نسبت می‌دهیم. بدین جهت منظر می‌تواند به عنوان یک ساختار فرهنگی که در آن حس ما از مکان و خاطره ذاتی ماندگار شده است، دیده شود.  توجه روزافزون به مطالعه منظر فرهنگی موجب به رسمیت شناخته‌شدن مناظر فرهنگی برجسته و قرارگرفتن آنها در فهرست میراث جهانی در 1992 شده است. این مقاله به بررسی برخی ایده‌های مرتبط با منظر و خاطره و ارتباط تنگاتنگ "منظر" و "ذهن انسان" و با تمرکز بر آسیا به عنوان زمینة اصلی شکل‌گیری ایدة مناظر فرهنگی که دارای امتیاز بیشتری است، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dysfunctional Term in Oriental Culture

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Khademi
  • Mojdeh sadat Mahdavi Moghadam
M.A in Landscape architecture
چکیده [English]

One of our deepest needs is for a sense of identity and belonging. A common denominator in this is human attachment to landscape and how we find identity in landscape and place. Landscape therefore is not simply what we see, but a way of seeing: we see it with our eye but interpret it with our mind and ascribe values to landscape for intangible – spiritual – reasons. Landscape can therefore be seen as a cultural construct in which our sense of place and memories inhere. Critical to this has been the increasing attention given to the study of cultural landscapes, even to the extent of recognition in 1992 of World Heritage Categories of outstanding cultural landscapes. The paper explores some of the associated ideas of landscape and memory and how landscape permeates much of our thinking of who we are with some focus on Asia as the cultural landscape idea gains ground in this region of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural landscape
  • Asia
  • World Heritage
  • Cultural heritage