دیوار باغ، حریم امن خیال

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری معماری، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

الگووارۀ باغ ایرانی نقشی ویژه و انکارناپذیر برای دیوار پیرامونیش رقم زده است. در ضرورت حفظ این جزء و نقش آن در اصالت تاریخی این میراث تردیدی نیست. با این همه برای تحلیل و تفسیر نقش دیوار باغ در حیات شهری و بازپرداخت و عرضۀ باغ ایرانی به مثابه یک عرصۀ عمومی، استدلالی قابل قبول وجود ندارد. متن حاضر به بازنگری نقش دیوار در برداشت مخاطب امروزین از کیفیت این محیط محصور می‌پردازد. بررسی تأثیر دیوار در ارزیابی هیجانی محیط معلوم می‌کند مشاهدۀ علمی، هم‌راستا با مداقۀ شاعرانه، دیوار باغ را دلیل خلق حریم امن در باغ می‌داند. مفهوم حریم امن، فارغ از توجیه تاریخی، نقشی نوین در فراهم‌سازی مقدمات تمرکز و خیال‌انگیزی دارد که در حیات پرتنش شهروند معاصر، ارزشی بی‌بدیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Garden wall, the Safe Realm of Fantasy

نویسنده [English]

  • Niloofar Razavi
چکیده [English]

The Persian garden schema has created a specific and incontestable role for its surrounding wall. There is no doubt in the need to preserve this component and its effect in historical authenticity of this heritage. However, in exposing the Persian Garden as a Public Arena, there is no acceptable argument in analyzing and interpreting the role of garden wall in urban life. This article reviews the role of garden wall in qualitative perception of modern audience in this enclosure. Reviewing the effect of garden wall on the emotional assessment of environment reveals that scientific observations aligned with poetic scrutiny consider the garden wall as a mean to provide safety in the garden. The concept of safety, regardless of historical justification, has a new role in preparation of focus arrangements which are irreplaceable in the stressful contemporary life of the modern citizens. Despite the significance of “enclosure” in perception of environment and the research progress of this field, Iranian garden wall has not recognized as a sort of enclosure with the definitions and measures of this study. In this context and with regard to the place created in the garden, the proposed hypothesis is that the unconscious components of "emotional assessment" in confrontation of human with garden wall, Sets his perception of place. The significance of emotional assessment according to sense of safety is provable in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Garden Wall
  • Emotion and Motivation
  • Emotional Assessment. Fantasy