رویارویی سنت و حکومت (بررسی الگوی سنتی و حکومتی محله در آسیای میانه)

چکیده

با ظهور اتحاد جماهیر شوروی در آسیای میانه، شهرهای سنتی مسلمان‌نشین به دلیل تاریخ، میراث کهن و با توجه به «فئودالیسم» قرون گذشته، نتوانستند خود را با ایدئولوژی جدید و تفاسیر و شیوه‌های «مارکسیسم- لنینیسم» ارائه می‌داد، سازگار کنند. در شیوۀ جدید برنامه ریزی برای شهر، محله و مرکز شهر سنتی جای خود را به «مایکرو رایان» (واحد پایه شهر شوروی) و مراکز جدید شهری یا بلوار‌های بزرگ که نماد بزرگی و عظمت شوروی بود، دادند.
مردم به خروج از شهر سنتی و سکونت در شهر‌های جدید شوروی تشویق شدند. این سیاست در سراسر شوروی بدون کمترین توجه به تفاوت اقلیم و فرهنگ نواحی مختلف به اجرا درآمد. با فروپاشی شوروی، ارادۀ دولت برای ساخت شهری بدون طبقۀ اجتماعی، متوقف و عملا با شکست مواجه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-