تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

 مقوله تجدید حیات امری است که در دوران پسامدرن به ‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. بررسی کنشگرهای گوناگون تجدید حیات، نظیر اقتصاد، فرهنگ، مسکن و غیره موضوع بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه است. تجدید حیات مبتنی‌بر فرهنگ که یکی از رایج‌ترین رویکردهای تجدید حیات در جوامع امروزی است، طیف وسیعی از اقدامات و فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد. ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مقوله پاتوق‌های فرهنگی اشاره کرد که موضوع واکاوی این گزارش است. بسیاری از مکان‌های با هویت تاریخی‌فرهنگی که به دلایل گوناگون دچار کم‌توجهی و فرسودگی شده‌اند، می‌توانند مخاطب این‌گونه از تجدید حیات قرار گیرند. ازآنجاکه سایت‌های فرهنگی به عنوان یک «مکان» شناخته می‌شوند، ضروری است براساس مؤلفه‌های یک مکان موفق نیز سنجیده شوند. در این مقاله نخست با مروری اجمالی موضوع تجدید حیات فرهنگی و پاتوق‌های آن بررسی شده و آنگاه معیار و سنجه‌های ارزیابی یک پاتوق فرهنگی مطلوب در قالب چارچوب نظری تحقیق ییان می‌شود. به نظر می‌رسد عوامل رونق‌بخش به فعالیت در بعد عملکردی نظیر کاربری‌های متنوع و خلاقانه با رویکرد ارتقاء فرهنگ و اقتصاد و همچنین مؤلفه‌های کالبدی در هر دو بعد زیبایی‌شناسانه و عملکردی در راستای بهبود کیفیت مکان، بیشترین تأثیر را در مکان‌سازی پاتوق‌ها دارند. آزمون این سنجه‌ها، از طریق پیاده‌سازی مدل در مجموعه موزه‌های وین که به عنوان یک مصداق عملی موفق و اجراشده شناخته می‌‌شود، صورت می‌گیرد. در نتیجه مجموعه موزه‌ها به عنوان یک پاتوق فرهنگی با اعتبار و شهرت جهانی تحلیل و جنبه‌های مثبت و منفی آن بیان می‌شود، تا الگوهای به‌ کار رفته در آن به عنوان راهکار در سایر پاتوق‌های فرهنگی نیز به‌ کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban renewal with a cultural approach

نویسنده [English]

  • Reihane Aghamolaei
M.A in Urban Design, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Urban regeneration is a concept that has become remarkable in the postmodern era. Urban regeneration is a vast subject that contains information from different categories and makes connections between various fields of study. Evaluation of urban regeneration approaches such as economy, culture, housing, gentrification etc. has been the most popular research topics in this field in last decades. Many researchers have worked on this issue to illuminate its diverse aspects. Culture-led regeneration is one of the most prevalent approaches in modern societies. “Cultural Quarters” cover a wide range of actions and activities. It is known as one of the most important cases of the culture-based regeneration which is the subject of the analysis in this report. Many places with historiccultural identity which have been neglected for years, can be considered as recipient of this type of regeneration. Since cultural sites are known as "places", they would be analyzed through place components.
The main body of this research is about Culture-led regeneration with focus on “Cultural Quarters”. Three important criteria including activity, form and meaning have used to present the concept of “Cultural Quarters”. A matrix with two basic components is introduced to express the theoretical framework of this work. Urban design indexes and place criterions form the rows and the columns of this matrix respectively. This framework defines a “Cultural Quarter” model to help evaluate these places. A case study is applied to validate this framework. ”MuseumsQuartier” (MQ) is one the first “Cultural Quarters” during these decades. ”MuseumsQuartier” is a complex that provides different kinds of cultural activities via its facilities. Museums, theaters, temporary and permanent exhibitions and variant stores form the elements of this popular complex. ”MuseumsQuartier” is known as one of the most famous “Cultural Quarters” around the world. The suggested theoretical framework has been applied to analyze the positive and negative aspects of this complex. The results can be used to express the influential points to be implemented in other “Cultural Quarters”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Regeneration
  • Culture
  • Postmodernism
  • Cultural quarters
  • MuseumsQuartier Wien