عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکیل فضای شهری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران.

چکیده

 مشارکت همکارانه کودکان با تصویب قوانین حقوق کودک و محور قرار گرفتن حقوق شهروندی آنان از دهۀ 1980 مورد توجه طراحان و برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است. مشارکت در فرایند طراحی فضاهای شهری به کودکان اجازه می‌دهد در ایجاد فضاهای زندگی خود سهیم باشند و محیط پیرامونشان را متناسب با ایده‌ها و نظرهای خود بسازند. از آنجایی که کودکان ویژگی‌های جسمی، روحی و شخصیتی منحصر به خود را دارند، فرایند مشارکت آنان نیز متناسب با جایگاهشان در جامعه تعریف می‌شود. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب پروژه‌های اجرایی مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضاهای شهری در جهان و ایران بوده است، تا از این طریق بتوان اصولی عملی برای تنظیم فرایند مشارکت همکارانه کودکان در جامعه ایران پیشنهاد داد. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مرور نتایج تجارب عملی، رویکرد و فرایند مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری در ایران و جهان ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد برای برنامه‌ریزی فرایند مشارکت کودکان، اکتفا به مبانی نظری و اصول تئوری پشتیبان کافی نیست. ضروری است با بهره‌گیری از راهکارهای اجرایی تجارب در جوامع مختلف، عوامل مؤثر در موفقیت یا شکست مشارکت همکارانه کودکان را شناسایی کرد و برای تحقق یک پروژه شهرسازی مشارکتی کودکان در فرایند طراحی فضاهای شهری ایران به کار برد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to child participation in the formation of urban space

نویسنده [English]

  • Shohre Ezzatian
M.A in Urban Design, University of Tehran
چکیده [English]

After legislating the rules on children’s rights and focusing on their citizen’s rights since1980 s ,children’s cooperative participation has been considered by urban designers and planners .Participation in design process of urban spaces let children to be shared in creating their life’s spaces and making their environment proportional to their opinions and ideas.
Since children have their unique physical ,mental and personality characteristics ,their participation process will be defined proportionally to their settings in the society .The aim of this research is to investigate the experiences of administrative projects on children’s participation in the process of urban spaces design in Iran and in the world ,so in this way ,the
practical principles could be suggested for regulating the process of children’s cooperative participation in Iran’s society .The research method in this article is descriptive – analytic. The article has assessed the approach and process of children’s participation in designing urban spaces in Iran and in the world ,and used library resources and reviewed the results of practical experiences.
The results of the research show that focus on theoretical basics and principles of backup theory are not enough for planning the process of children’s participation .It is necessary to identify the effective factors in success or failure of children’s cooperative participation using administrative solutions of experiences in different societies and apply them to accomplish children participatory urbanism project in the process of urban spaces design in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • children’s cooperative participation
  • participatory urbanism
  • children friendly urban spaces