بازشناسی مفهوم «آستانه» در باغ ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

در سال‌های اخیر، توجه به ابعاد معنایی در کنار ابعاد کالبدی مطرح بوده است؛ به‌ طوری‌که از نظر بسیاری از صاحب‌نظران، نادیده انگاشتن این ابعاد باعث کاهش کیفیت فضاهای زندگی شده است. یکی از مفاهیمی که در اغلب مواقع، وجود نگاه ساده‌انگارانه باعث فراموشی ابعاد معنایی آن شده، مفهوم «آستانه» است. «آستانه» به عنوان یک مفهوم یا تنها یک کالبد، می‌تواند طیف وسیعی از معانی مرتبط با فضا و مکان را در برگیرد، که بر حس حضور و ظهور تأثیر گذاشته و فضا را واجد کیفیت می‌کند. از این‌رو مقاله حاضر با هدف بازشناسی ابعاد مختلف معنایی و تجلی کالبدی «آستانه» در باغ ایرانی، خصیصه‌ها و ویژگی‌های آن را مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده است.
در نگاه نخست، آستانه به عنوان یک مفهوم قابل تعریف توسط عناصر کالبدی، در نظر گرفته می‌شود که دارای لایه‌های معنایی بوده و به واسطه نوع کاربرد آن، به صورت عینی و ذهنی درک می‌شود. علاوه بر این، این فضا دارای طراحی و فرم متنوعی است که در انواع باغ‌های مختلف، کیفیت‌های فضایی متفاوتی را عرضه کرده و به این صورت ویژگی‌های درون و برون را در خود حمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Concept of "Threshold" in Persian Garden

نویسنده [English]

  • Leila Medghalchi
چکیده [English]

In recent years, semantic and physical aspects are highly discussed,
since the majority of experts believe ignoring these dimensions have resulted
in reduced quality of living spaces. The concept of "threshold" is among these
concepts, whose semantic aspects are frequently forgotten due to prevalence of
the simplistic views. The "Threshold", as a concept or as an aspect, can cover a
wide range of meanings associated with the meaning of space. This aspect can
affect the presence and appearance of the space and it can bring quality to the
space. Therefore, the current paper aims at recognizing the different physical
and semantic aspects of "threshold" in Persian gardens by studying its features
and characteristics. The research method in this paper is descriptive-analytical
and the data is gathered through library and documentary research.
At the first glance, a threshold is considered as an identifiable concept that can
be defined based on its physical elements and semantic layers. It can also be
identified objectively and subjectively according to its function. In addition,
this specific type of space has a different design and form that can offer different
spatial qualities in different types of gardens and thus presenting features of the
inside and outside.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • threshold
  • inside and outside
  • detachment
  • attachment