منظر شفابخش

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در دنیای مدرن که اکثر فضاهای درمانی تنها به تکنولوژی و پیشرفتِ متدهای پزشکی متکی است، طبیعت و نقش آن به عنوان عاملی مؤثر بر درمان و سلامتی انسان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه محوطه بیمارستان‌ها به فضاهایی خشک و بی‌روح تبدیل شده است. پروژه بیمارستان فیونا استنلی در غرب استرالیا، یکی از نمونه‌های موفق در طراحی منظر با رویکرد شفابخش در استرالیا به شمار می‌آید. این مقاله درصدد معرفی تحلیلی و تبیین رویکردهای حاکم بر طراحی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های استرالیا است. برای تهیه آن به منابع مختلف ازجمله مقالات درزمینه طراحی فضاهای درمانی و شفابخش، استناد شده است. در بررسی این پروژه این سؤال مطرح می‌شود که مهم‌ترین ویژگی‌های منظر شفابخش که در بیمارستان فیونا استنلی به عنوان یک نمونه موفق و معاصر وجود دارد، چیست؟ راهکارها در طراحی و ایجاد منظر شفابخش در این مجموعه فراتر از یک ایده فرمالیستی و صرفاً توجه به ویژگی‌های عینی سایت است و ظرفیت آن را دارد به عنوان یک ایده منظرین واحد در نظر گرفته شود. این امر موجب ایجاد بستری مناسب برای هم‌زیستی سازگار بین زندگی انسان و دیگر گونه‌های حیاتی می‌شود که همه از منابع مشترکی برای ادامه حیات خود استفاده می‌کنند. در این پروژه برای ایجاد منظری شفابخش، با توجه به ویژگی‌های زمینه و الگوی رفتاری انسان‌ها، منظر به عنوان یک رویکرد کل‌نگر، در طراحی و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اقداماتی مانند تعریف مقیاس انسانی برای فضاها، ایجاد فضاهای یکپارچه و متنوع، منظر بومی آشنا با استفاده از طراحی‌های مفهومی و چشم‌اندازهای طبیعی، ساختار کلی بیمارستان فیونا استنلی را شکل داده است. تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد طبیعت سبز، نور خورشید و هوای تازه از ملزومات شفابخشی در محیط‌های درمانی محسوب می‌شود. به همین دلیل یکی از راهکارهای مهم در راستای ارتقاء کیفیت محیط مراکز درمانی، ایجاد ارتباط بیمار با طبیعت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Healing Landscape Design According to the Healing Promoting Approach

نویسنده [English]

  • Anahita Modrek
Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Even though the nature has an effective role in healing and promoting the well-being of human beings, this issue is overlooked in the modern world, and most of therapeutic spaces rely solely on medical technologies and advancements. As a result, the hospital environments have turned into bland and lifeless spaces. The Fiona Stanley Hospital project in West Australia is a successful example where landscape is designed to promote healing. This paper seeks to provide an analytical and explanatory overview of the design of one of Australia's largest and most important projects.
Therefore, multiple databases and sources related to therapeutic and healing spaces are studied in this paper. This paper aims at investigating the key features of landscape design that can promote the healing process in Stanley Hospital; a successful contemporary example.
In this hospital, the design strategies for creating a healing landscape are beyond formalistic or objective ideas reflected in the site. These strategies are considered as landscape ideas that offer a context for coherent coexistence of human and other species that benefit from common resources in life. This project considers a holistic approach in design and planning to create a healing landscape that focuses on the features of the context and human behavior. Defining human scale for spaces, creating integrated and diverse spaces, representing indigenous landscape embedded with conceptual design and natural viewpoints are the prominent measures in formation of Fiona Stanley hospital. Historical experiences also indicate the effective role of green nature, sunlight, and fresh air in promoting the healing process in the therapeutic spaces. Thus, contacting with nature is a promising solution to improve the quality of health centers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiona Stanley
  • Healing Landscape
  • Hospital Areas
  • Healing Garden